Kehityksen ja oppimisen tuki

"Mitä aiemmin aloitetaan,
sitä enemmän ehditään."

Mitä kehityksen ja oppimisen tuki on?

Kehityksen ja oppimisen tuki (ent. varhaiserityiskasvatus) on osa varhaiskasvatuksen toimintaa, jonka tehtävänä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa tukitoimia tarvitsevia lapsia. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin vahvuudet kuin tukea tarvitsevat kehityksen ja oppimisen alueet. Sujuva yhteistyö vanhempien ja terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden kanssa edistää tavoitteiden saavuttamista.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös pienryhmässä.

Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palveluksessa on kaksi kiertävää ja kaksi ryhmässä toimivaa erityislastentarhanopettajaa ja AAC-ohjaaja, jotka ovat lasten, vanhempien ja henkilöstön tukena.

Milloin kehityksen ja oppimisen tukea tarvitaan?

Varhaiserityisopettajien ja / tai AAC -ohjaajan tuki on tarpeen, jos lapsella on

 • viivästynyt puheenkehitys tai puheen ymmärtämisen haasteita
 • sosiaalisia vaikeuksia esim. hän ei osaa leikkiä tai leikit eivät suju
 • käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita; liiallinen arkuus, pelokkuus, väkivaltaisuus, sopeutumattomuus, ylivilkkaus, tottelemattomuus
 • tarkkaavaisuuden suuntaamisen / ylläpidon pulmia
 • kädentaitoihin ja liikkumiseen liittyviä haasteita
 • kehityksen viivästyminen
 • oppimisvaikeus
 • muutoksia elämässä

Varhaiserityisopettaja

 • varhaiserityisopettaja (veo) toimii ryhmässä
 • kiertävä varhaiserityisopettaja käy päiväkodeissa, esiopetusryhmissä sekä perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoitoryhmissä
 • on huoltajien ja henkilökunnan tukena yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa
 • ohjaa lasta tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon
 • tekee vanhempien luvalla monialaista yhteistyötä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien, perheneuvolan, neuvolan, kehitysvammapalveluiden, koulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • arvioi lapsen kehitystä yhteistyössä huoltajien ja henkilökunnan kanssa on tukena kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • konsultoi ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä
 • kartoittaa ja koordinoi kehityksen ja oppimisen tukea

AAC-ohjaaja

Silloin kun lapsen puhekieli ei kehity normaaliin tapaan, hänen puheen kehitystään voidaan tukea esimerkiksi tukiviittomien, erilaisten kuvien tai esineiden avulla (= vaihtoehtoiset kommunikaatiokeinot = AAC =Augmentative and Alternative).

Niiden avulla lapsi kehittää vuorovaikutustaitojaan, kieltään ja ajatteluaan sekä oppii jäsentämään ympäristöään vaikeuksista huolimatta. Puhumisen taitojen karttuessa vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen merkitys vähenee ja niiden tarve jää ehkä kokonaan pois. Joskus puhetta korvaavista kommunikointikeinoista voi kuitenkin tulla lapsen pysyvä ilmaisukeino tai puheen ymmärtämistä helpottava tuki läpi elämän.

AAC-ohjaaja:

 • työskentelee varhaiskasvatushenkilöstön ja perheiden tukena
 • jakaa tietoa, ideoi ja ohjaa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä lasten leikeissä ja arkipäivän tilanteissa
 • valmistaa tarvittavaa materiaalia yksiköiden käyttöön

Yhteystiedot

ja toiminta-alueet

Kaisu Aulakoski

veo
kaisu.aulakoski(at)raahe.fi
puh. 040 135 6934
 • Antinkankaan päiväkoti
 • Ollinsaaren päiväkoti ja Ollinsaaren leikkitoiminta
 • Metsätähden päiväkoti
 • ryhmäperhepäivähoito Muksula, Tipsula
 • perhepäivähoito
 • yksityiset päiväkodit

Merja Jutila

veo
merja.jutila(at)raahe.fi
puh. 040 135 6863
 • Kirkkokadun päiväkoti
 • Pattasten päiväkoti
 • Satulehdon päiväkoti

Kaisamaria Kakkuri

veo
kaisamaria.kakkuri(at)raahe.fi
puh. 040 311 0444
 • Kummatin päiväkoti
 • Saloisten päiväkoti
 • Satulehdon päiväkodin Vekkulan ryhmä
 • Vihannin päiväkodit ja perhepäivähoito

Jatta Ala-Mattila

veo
jatta.ala-mattila(at)raahe.fi
puh.040 830 3048
 • Ollinsaaren päiväkotiryhmän varhaiserityisopettaja

Sisko Routaniemi

AAC –ohjaaja
sisko.routaniemi(at)raahe.fi
puh. 044 439 4329

Varhaiserityisopettajien ja AAC-ohjaajan tiedotepdf, 146 kb

Peda.net

Kehityksen oppimisen ja tuen Peda.net sivut