Ilmanlaatu

Ympäristön tilan seuranta ja toimet tilan parantamiseksi ovat Raahessa keskeinen osa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä. Ympäristön tilaa seurataan mm. ilmanlaadun seurantaohjelmalla, joka sisältää jatkuvaa ja ympäri vuoden tapahtuvaa näytteenottoa eri puolilla kaupunkia.

Työn teetättäjinä ja rahoittajina ovat Raahen kaupungin lisäksi SSAB Europe Raahe, Raahen Energia Oy, Raahen Satama Oy, sekä Miilucast Oy. SSAB:n osuuteen kuuluu myös Raahen Voima Oy ja Nordkalk Oy.

Vuoden 2018 alusta alkaen ilmanlaadun seurannan toteuttamisesta on vastannut Raahen kaupunki. Edeltävän viisiuoiskauden mittauksista vastasi Ramboll Finland Oy.

Päästöjen aiheuttajat

Merkittävimmät päästöjen aiheuttajat Raahen alueella ovat SSAB Europe Oy:n Raahen terästehdas, liikenne, energiantuotanto, yksittäiset metallialan pienyritykset ja kauempaa ilman kautta tuleva kaukokulkeuma. Paikallisesti merkittäviä päästöjä voi tapahtua myös kiinteistöissä tapahtuvasta pienpoltosta.

Liikenteellä on pakokaasupäästöjen lisäksi erityisen suuri merkitys kevätpölyn leviämisessä. Sääolosuhteilla ja vallitsevilla tuulen suunnilla on suuri vaikutus ilman epäpuhtauksien kulkeutumiseen. Raahen alueella tuulee usein lounaan ja etelän puolelta, joka tuo terästehtaan päästöjä keskikaupungin suuntaan.

Ilmanlaadun mittaukset

Kaupungin alueella on kaksi mittausasemaa, joissa ilmanlaadun seuranta koostuu jatkuvatoimisista hengitettävien hiukkasten (aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 um:n suuruiset hiukkaset, PM10), typen oksidien (NOx) ja rikkidioksidin (SO2) mittauksista.Hengitettävistä hiukkasista määritetäänmetallien sekä PAH-yhdisteiden (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) osalta vuorokausipitoisuuksia.

Jatkuvatoimisten analysaattoreiden reaaliaikaiset mittaustulokset on linkitetty valtakunnalliselle ilmanlaadun tiedotussivustolle. Ilmanlaadun indeksillä voidaan kuvata näiden jatkuvatoimisten mittausten perusteella määritettävää tasoa sanallisesti viisiportaisella asteikolla hyvä-erittäin huono.

  1. Raahen keskusta [PM10, NOx, sääasema (tuulen suunta ja nopeus, lämpötila, ilmanpaine ja suhteellinen kosteus)
  2. Lapaluoto (PM10, SO2)

Raahessa määritetään lisäksi laskeuman metallipitoisuuksia kuukausikeskiarvona Välikylässä ja Lentokentäntiellä. Laskeuma koostuu kuivien hiukkasten laskeumasta sekä vesi- ja lumisateen mukana tulevasta märkälaskeumasta.

Tulosten perusteella tehdään vuosittain ilmanlaaturaportti, joita on koottu oikealla olevaan palkkiin. Raporteissa tuloksia verrataan ilmanlaadulle ja sen komponenteille asetettuihin raja-arvoihin.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Ympäristösihteerit

Edellisvuosien ilmanlaaturaportit

2017pdf, 5842 kb
2016pdf, 5881 kb
2015pdf, 7457 kb
2014pdf, 7269 kb
Ilman PAH-selvityspdf, 5278 kb
2013
pdf, 4833 kb

2012pdf, 2152 kb
2011pdf, 2754 kb
2010pdf, 2997 kb
2009pdf, 2504 kb
2008pdf, 1652 kb

CO2-raportti

2004, 2008-2014, ennakkotieto 2015pdf, 1042 kb

Linkkejä

SSAB Europe Raahe
Miilucast Oy
Raahen Energia Oy
Raahen Satama Oy