Ilmanlaatu

Ympäristön tilan seuranta ja toimet tilan parantamiseksi ovat Raahessa keskeinen osa ympäristölautakunnan tehtäviä. Ympäristön tilaa seurataan mm. laajalla ilmanlaadun seurantaohjelmalla, joka sisältää jatkuvaa ja ympäri vuoden tapahtuvaa näytteenottoa eri puolilla kaupunkia.

Työn teetättäjinä ja rahoittajina ovat Raahen kaupungin lisäksi SSAB Europe Raahe, Raahen Energia Oy, Raahen Satama Oy, sekä Miilucast Oy. SSAB:n osuuteen kuuluu myös Raahen Voima Oy ja Nordkalk Oy.

Vuoden 2012 keväästä lähtien ilmanlaadun seurannan toteuttamisesta on vastannut Ramboll Finland Oy. Aikaisemmin niistä on vastannut mm. terveydenhuollon kuntayhtymä ja Labtium Oy.

Päästöjen aiheuttajat

Merkittävimmät päästöjen aiheuttajat Raahen alueella ovat SSAB Europe Raahen terästehdas, liikenne, energiantuotanto, yksittäiset metallialan pienyritykset ja kauempaa ilman kautta tuleva kaukokulkeuma. Paikallisesti merkittäviä päästöjä voi tapahtua myös kiinteistöissä tapahtuvasta pienpoltosta.

Liikenteellä on pakokaasupäästöjen lisäksi erityisen suuri merkitys kevätpölyn leviämisessä. Sääolosuhteilla ja vallitsevilla tuulen suunnilla on suuri vaikutus ilman epäpuhtauksien kulkeutumiseen. Raahen alueella tuulee usein lounaan ja etelän puolelta, joka tuo terästehtaan päästöjä keskikaupungin suuntaan.

Ilmanlaadun mittaukset

Kaupungin alueella on kolme mittausasemaa, joissa ilmanlaadun seuranta koostuu jatkuvatoimisista hengitettävien hiukkasten (alle 10 um:n suuruiset hiukkaset PM10), pienhiukkasten (alle 2,5 um:n suuruiset hiukkaset, PM2,5), typen oksidien (NOx) ja rikkidioksidin (SO2) mittauksista. Hiukkasista määritetään kertaluontoisilla määrityksillä metallipitoisuudet sekä PAH-yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt).

Jatkuvatoimisten mittareiden lähes reaaliaikaiset mittaustulokset on linkitetty kuhunkin mitattavaan komponenttiin. Ilmanlaadun indeksillä voidaan kuvata näiden jatkuvatoimisten mittausten perusteella määritettävää tasoa sanallisesti viisiportaisella asteikolla hyvä-erittäin huono.

  1. Raahen keskusta [PM10, NOx, sääasema (tuulen suunta ja nopeus, lämpötila, ilmanpaine ja suhteellinen kosteus)]
  2. Merikatu (PM10, PM2,5, SO2)
  3. Lapaluoto (PM10, SO2)

Epäpuhtaudet, jotka poistuvat itsestään laskeutuen tai sadeveden/lumihiutaleiden mukana maanpintaan muodostavat laskeuman, jota määritetään kolmella mittauspisteellä Kirkkoherrantiellä, Välikylässä ja Lentokentäntiellä.

Tulosten perusteella tehdään vuosittain ilmanlaaturaportti, joita on koottu oikealla olevaan palkkiin. Raporteissa tuloksia verrataan ilmanlaadulle ja sen komponenteille asetettuihin raja-arvoihin.

Kasvihuonekaasujen päästöseuranta

Raahen kaupunki on ollut mukana kasvihuonekaasujen päästöjen seurannassa CO2-raportin päästölaskennalla. Uusin raportti on ladattavissa oikealla olevasta palkista ja se kattaa vuodet 2004, 2008-2014, sekä ennakkotiedot vuodelta 2015. Tilastoissa on mukana mm. kuluttajien sähkönkulutus, lämmitys, tieliikenne, maatalous, jätehuolto, sekä teollisuuden päästöt. Taustatiedot päästöraporttia varten on saatu CO2-raportin omalla tiedonhankinnalla sekä olemassa olevista tilastoista. Laskentamalli vastaa tapaa, jolla Suomi raportoi päästönsä YK:n ilmastosopimukselle.


Puun pienpolton kysely Lapaluodon asukkaille

2.2.2017 Kaupungin ympäristöviranomainen on toimittanut Lapaluodon asukkaille kyselyn kiinteistöllä tapahtuvasta puun pienpoltosta, sekä puun pienpolton päiväkirjan, jota on toivottu päivitettävän 1.2.-31.3.2017 välisenä aikana. Vastaava kysely on toteutettu edellisen kerran alkuvuonna 2014 tehtyjen ylimääräisten PAH-mittausten yhteydessä. SSAB Europe Oy Raahen tehdas toistaa samanlaiset mittaukset helmi-maaliskuussa 2017. Edellisen mittauksen raportti on tutustuttavissa oikealla olevalla palstalla.

Kyselyt ja päiväkirjat on pyydetty palauttamaan 7.4.2017 mennessä kaupungin ympäristöviranomaiselle kyselyn yhteydessä lähetetyllä palautuskuorella. Vaihtoehtoisesti täytettävän kyselylomakkeen voi ladata alla olevista linkeistä ja toimittaa sähköpostilla osoitteeseen ymparisto(at)raahe.fi.

Asukaskysely ladattavassa ja täytettävässä doc, 274 kb(toimii wordilla) tai tulostettavassapdf, 192 kb muodossa. Mikäli kyselyn lataamisessa on ongelmia, niin ole yhteydessä kaupungin ympäristötoimeen (yhteystiedot oikealla olevassa linkissä).

Lisätietoja

Yhteystiedot

Ympäristösihteerit

Edellisvuosien ilmanlaaturaportit

2015pdf, 7457 kb
2014pdf, 7269 kb
Ilman PAH-selvityspdf, 5278 kb
2013
pdf, 4833 kb

2012pdf, 2152 kb
2011pdf, 2754 kb
2010pdf, 2997 kb
2009pdf, 2504 kb
2008pdf, 1652 kb

CO2-raportti

2004, 2008-2014, ennakkotieto 2015pdf, 1042 kb

Linkkejä

Ramboll Finland Oy
SSAB Europe Raahe
Miilucast Oy
Raahen Energia Oy
Raahen Satama Oy