Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaava

Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa 6 tuulivoimalan lisärakentaminen Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimapuiston yhteyteen.

Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä. Tuulivoimaloiden nimellisteho on 3 – 5 MW ja yhteenlaskettu kokonaisteho 18 – 30 MW. Yksittäisen tuulivoimalan enimmäiskorkeus saa olla enintään + 240 metriä maanpinnasta.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).

Asiaa on käsitelty viimeksi 20.2.2017 § 78, jolloin Raahen kaupunginhallitus hyväksyi Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululle ja kaupungin internetsivuille 27.2.2017 – 28.3.2017 väliseksi ajaksi (30 vrk).

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä muistutus osayleiskaavaehdotuksesta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava viimeistään 28.3.2017 klo 15.00 mennessä Raahen kaupunginvirastoon (Raatihuone) tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 62, 92101 Raahe.

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaehdotus esitellään yleisötilaisuudessa ke 15.3.2017 kello 17 – 19 Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen valtuustosalissa, osoitteessa Ruskatie 1, Pattijoki.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KH 20.2.2017pdf, 135 kb
Kaavaselostus 20.2.2017pdf, 18890 kb
Kaavakartta 20.2.2017pdf, 4152 kb

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tark. 20.2.2017pdf, 3535 kb
Liite 2: Luontoselvitys 21.8.2015 (Pöyry Finland Oy 2015)pdf, 6188 kb
Liite 3: Muinaisjäännösinventointi (Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelu 2015)pdf, 6490 kb
Liite 4: Havainnekuvat (Ramboll)pdf, 7266 kb
Liite 5: Melumallinnus (Etha Wind Oy 2017)pdf, 2662 kb
Liite 6: Välkemaallinnus (Etha Wind Oy 2017)pdf, 1839 kb
Liite 7: Luonnosvaiheen palaute ja vastineet 20.2.2017pdf, 314 kb

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA- hankkeet > Kopsa III -tuulivoimahanke, RaaheArkisto