Mettalanmäen osayleiskaava

Mettalanmäen osayleiskaava koskee Raahen kaupungin Mettalanmäen kauppakeskusaluetta ja sen lähiympäristöä.
Osayleiskaava-alue on kooltaan noin 316 hehtaaria.

Osayleiskaavan vaikutusalue koskee valtatien 8 liikenneympäristöä Raahen kohdalla sekä kaupallisia palveluja Raahen seudulla. Raahen kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet valtatien 8 Raahen alueen kehittämissuunnitelman. Liikennejärjestelyihin keskittyvä suunnittelutyö valmistui syyskuussa 2015.

Suunnitteluratkaisujen toteuttaminen edellyttää Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan tarkistamista ensivaiheessa Mettalanmäen ympäristössä.

Mettalanmäen osayleiskaavan suunnittelussa selvitetään mm. valtatien 8 ja kantatien 88 vaikutuksia tulevaan maankäyttöön ja tarkastellaan valtatien 8 linjausta nykyiselle paikalleen.

Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muuttaminen Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaiseksi edellyttää osayleiskaavan tarkistamista ja kaupunkiseudulle kohdistuvien kaupallisten vaikutusten arviointia.

Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana.

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämisessä.

Asiaa on käsitelty viimeksi 20.2.2017 § 79, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi Mettalanmäen osayleiskaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2. – 28.3.2017 väliseksi ajaksi.

Osayleiskaavaehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 28.3.2017 klo 15.00 mennessä Raahen kaupunginvirastoon (Raatihuone) tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 62, 92101 Raahe.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KH 20.2.2017 §79pdf, 66 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.2.2017pdf, 1877 kb
Osayleiskaavaehdotus, 3.2.2017pdf, 6549 kb
Kaavaselostus, 3.2.2017pdf, 5725 kb
Osayleiskaavaluonnoksesta saatu palaute ja vastineet, 3.2.2017pdf, 503 kb

Muita asiakirjoja

Arkeologinen inventointi 12.10.2016pdf, 12709 kb
Rakennushistoriallinen selvitys 2.11.2016pdf, 30786 kb
Vt 8 kehittämissuunnitelma välillä Koksaamontie - Pattijoentie, Raahepdf, 3582 kb
Vt 8 raporttiliitteet 1 - 3pdf, 3109 kbArkisto