Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 ja Perämeren väliselle rantavyöhykkeelle rajautuen pohjoisessa Kuljunlahteen ja etelässä Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin väliseen rajaan.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3680 hehtaaria, josta vesipinta-alaa noin 2070 hehtaaria ja maapinta-alaa noin 1610 hehtaaria.

Yleiskaavan tavoitteena on loma-asutuksen mitoituksen ja määrän tarkistaminen, yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden kartoittaminen ja eri suojeluohjelmien kannalta merkittävien kohteiden määrittäminen.

Asiaa on käsitelty viimeksi 29.6.2016, jolloin maankäytön suunnittelutoimikunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.6.2016pdf, 2868 kb

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus

Ote pöytäkirjasta KH 8.8.2016 §292pdf, 78 kb
Kuulutus Raahelainen 24.9.2016pdf, 55 kbArkisto