Hanketoiminta

Raahen hanketoiminnan ja kehittämisen yksikkö toteuttaa "Hyväntuulinen Raahe - Kaupunkistrategia vuosille 2014-2020" –strategian mukaisia hankkeita sekä kehittämistehtäviä. Selvitämme kehitysideoiden toteuttamismahdollisuuksia ja rahoitusvaihtoehtoja sekä keräämme sidosryhmät yhteen. Teemme myös pienimuotoista hanketoimintaa kaupungin sisäisenä toimintana työllistäen nuoria kuntalaisia. Yksikkö ei kilpaile avoimilla markkinoilla, vaan keskittyy in-house -toimintaan kaupungin sisällä.

Hankehenkilöstön lisäksi yksikössämme toimii hankesuunnittelijoita.

Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

 • Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia yhteiskunnallisia valmiuksia. Lisäksi hankkeessa kootaan maahanmuuttajien kotoutumisen eteen työskentelevät viranomais-, kehittämis- sekä järjestötoimijat. Hankkeessa myös perustetaan kohtaamispaikka, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten Kansojen Kattaus –illat, käsitaideryhmiä, luontoretkiä, liikunta- ja naistenkerhoja, perhetoimintaa ja ravintoneuvontaa. Lisäksi hankkeessa järjestetään neuvontaa ja suomen kielen opetusta sekä yhteiskuntaan perehdyttävää valmennusta. Kohtaamispaikka toimii myös maahanmuuttajien ja eri toimijoiden tapaamispaikkana.

  Neuvontapisteen osoite: Rantakatu 5 B

  Hankkeen sivut

  Hankkeen facebook-sivut

  Toteutusaika: 1.2.2016 - 31.1.2019

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 5. sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

  Erityistavoite: 10.1. työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

  Kokonaisrahoitus: 160 377 €

  Hallinnoija: Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen

 • Hankkeen tavoitteena on rakentaa Raahen alueelle maahanmuuttajien parissa työskentelevistä asiantuntijoista yhteistyöverkosto, joka kehittää maahanmuuttajien työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen mallin.

  Hankkeessa selvitetään ja kartoitetaan alueen yritysten valmiuksia maahanmuuttajien työllistämiseen, etsitään mahdollisia piilotyöpaikkoja ja yritetään poistaa maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviä esteitä.

  Hankkeen kohderyhmälle tarjotaan erilaisia työllistymistä edistäviä palveluita, kuten uramentorointi ja urasuunnittelua sekä räätälöityjä lyhytkoulutuksia.

  Toteutusaika: 1.8.2017 - 31.12.2019

  Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus

  Toimintalinja: 3. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

  Erityistavoite: 6.1. nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

  Kokonaisrahoitus: 217 887 €

  Hallinnoija: Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen

 • KAAPO –hankkeessa edistetään kuntien viranomaisten, liike-elämän toimijoiden sekä asukkaiden tai asukasyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten yhteistyötä, jonka päämääränä on yhteisen taajamaympäristön fyysinen ja toiminnallinen kehittäminen. Hankkeen tuloksena luodaan paikkaperustaista suunnittelua tukeva toimintamalli, joka soveltuu pikkukaupunkien keskustojen ja osakeskustojen toimijalähtöiseen kehittämiseen. Hankkeen aikana tuotetaan konkreettisia keskustojen/kylien esitettyjen tavoitteiden pohjalta yrittäjyyspainotteisesti.

  Hankkeen sivut

  Painopisteet Raahessa: Wanha Raahe yrittäjämäisesti ja keskustan kaupunkisisustaminen

  Toteutusaika: 1.1.2015 - 31.12.2017

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto)

  Toimintalinja: 2. uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

  Erityistavoite: 3.2. uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehittäminen

  Kokonaisrahoitus: 550 000 €

  Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

  Yhteistyössä: Haapajärvi, Kalajoki, Kempele, Kärsämäki, Nivala, Merijärvi, Pyhäjoki, Siikalatva, Utajärvi ja Ylivieska

  Hankkeen tuloksia:
  - Arkkitehtiopiskelija Tuija Patanan lopputyö "Vetovoimainen Vanha Raahe - suunnitelma identiteetin vahvistamiseksi historiaa hyödyntäen"
  - Raahen keskustan elinvoimalaskenta 11/2016pdf, 4512 kb
  - Arkkitehtiopiskelija Vilma Karjalaisen projektityö "Raahen kaupunkisisustaminen"pdf, 2486 kb
  - Kaupunkisisustamisen selvitys, yhteistyössä KAAPO-hanke ja Oulun Yliopiston arkkitehtiosasto
  - Raahen keskustan elinvoimalaskenta 5/2017pdf, 1759 kb

 • Tavoitteena on vahvistaa nuorten parissa toimivan monialaisen palveluverkoston yhteistyötä, luoda palveluinnovaatioita ja sosiaalisia innovaatioita sekä uusia toimintamalleja saattamalla ammattilaisia ja muita aikuisia yhteistyöhön nuorten kanssa ja keskenään taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan menetelmiä käyttämällä, edistää nuorten omien resurssien tunnistamista ja lisätä nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä. Tavoitteena on myös ohjausmallin kehittäminen, jolla pystytään ehkäisemään varhaisessa vaiheessa nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa tukitoimia, joilla pystytään lisäämään nivelvaiheessa olevien oppilaiden osallisuutta sekä ohjautumista omia toiveita ja taitoja vastaavaan koulutukseen. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan menetelmien vaikutuksista niiden kehittämiseksi. Keskeinen tavoite on nuoren omien resurssien tunnistaminen ja kehittäminen yhteisöllisesti, sukupuolten erityisyys ja sukupolvien välinen vuoropuhelu huomioon ottaen.

  Hankkeen sivut

  Toteutusaika: 1.8.2015 - 31.12.2017

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)/p>

  Toimintalinja: 4. koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

  Erityistavoite: 9.1. siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

  Kokonaisrahoitus: 1 559 643 €

  Hallinnoija: Helsingin yliopisto/Lahden yliopistokampus

  Yhteistyössä: Sibelius-akatemia, Helsingin yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Taideyliopisto, Vierumäen Suomen Urheiluopisto/ Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry, Lahden kaupungin Lahden seudun ympäristöpalvelut, K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo/ Kokkolan kaupunki

 • Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaalla paikallisiin erityispiirteisiin ja ruokakulttuuriin pohjautuvaa monialaista kehittämisyhteistyötä. Tavoitteena on laadukkaita ruokamatkailutuotteita ja -palveluita tuottava yritysverkosto, jonka kautta pohjoispohjalainen ruokamatkailu tulee tunnetuksi omassa maakunnassa, Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tavoitteena on korkea ja yhtenäinen tuote- ja palvelulaatu sekä jatkuva parantaminen verkoston kaikissa yrityksissä.

  Ruokamatkailua kehitetään verkostotapaamisissa, joissa jaetaan ja tuotetaan tietoa sekä hyviä käytäntöjä verkostossa toimivien käyttöön. Parhaan hyödyn yritys saa osallistumalla toimintaan. Yhteiset opintomatkat antavat lisätietoa ja uusia ideoita.

  Hankkeen sivut

  Alueellisia kehittämisteemoja: Merellinen Raahen seutu, Lakeus (Liminka-Lumijoki-Tyrnävä), Ruokalaakso (Utajärvi), Tunturi-alue (Pudasjärvi), Oulun alue, Hailuoto

  Toteutusaika: 2.11.2015 - 30.10.2018

  Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto

  Kokonaisrahoitus: 600 000 €

  Hallinnoija: Pro Agria Oulu ry

  Yhteistyössä: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Utajärvi, Pudasjärvi, Oulu, Hailuoto

 • Raahen vanha opettajaseminaari palautetaan entiseen loistoonsa istuttamalla raahelaisia perinnekasveja, puita sekä luomalla ympäristötaidepuisto alueelle. Lisäksi Rantakatu 7 A –rakennukseen avataan Café Kampus –harjoituskahvila ja Pieni Suklaapuoti.

 • Hanke toteutetaan pilottihankkeena ja sen aikana suoritetaan arvoalueiden tarkastelu ja dokumentointi käyttäen hyväksi CAF-arviointimallia.

  Pilottihanke Hanketoiminta ja kehittäminen -yksikössä

  Toteutusaika: 3.11.2016 - 31.12.2017

 • Hanke juhlistaa Suomi100-juhlavuotta valotapahtuman kautta, joka järjestetään Raahen Rantakadun varteen. Lisäksi valotapahtuma juhlistaa Raahen Energia Oy:n 110-juhlavuotta. Valotapahtumassa on myös Raahen koululaitoksen ja lukion luokanoppilaiden tekemiä valohahmoja.

  Yhteistyössä: Raahen Energia Oy sekä Raahen koululaitoksen 1-9 ja lukion luokanoppilaat

  Toteutusaika: 1.-3.9.2017

 • Kampusalueen sauna remontoidaan ja kunnostetaan, jonka jälkeen sauna siirtyy Café Kampus –harjoituskahvilan kokonaisuuteen.

  Toteutusaika: 2017

 • Toimintapäivä kyläyhdistyksen vieraana

  Tavoitteena on lisätä paikallista tuntemusta ja lisätä luonnonmaiseman sekä kulttuuriympäristöjen hoitoa ja käyttöastetta. Lisäksi hankkeessa kehitetään ulkoilutapahtuma, jotka hyödyntävät ympärivuotista matkailua. Hankkeessa järjestetään vaellusretkiä Vihannin kylien kinttupolkuja pitkin ja polkujen varrella kyläyhdistykset esittelevät omaa kyläänsä. Lisäksi poluilla esitellään paikallista luontoa, historiaa ja henkilötarinoita, mutta myös muinaisia asuinalueita ja niiden tarinoita. Polkuja myös kunnostetaan sekä siltoja, laavuja ja erilaisia torneja rakennetaan lisää. Lisäksi polut tarvitsevat opasteita.

  Hankkeen teemoja:
  - Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
  - Hallitustoiminnan kehittäminen
  - Kylien yhteistyön kehittäminen
  - Palvelujen kehittäminen
  - Kinttupolkujen kehitystyö

  Toteutusaika: 27.5.2016 - 1.5.2019

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

  Tuen muoto: yleishyödyllinen hanketuki

  Kokonaisrahoitus: 20 000 €

  Hallinnoija: Alpuan Kyläyhdistys

  Yhteistyössä: Vihannin kyläyhdistykset, Palvelevat kylät -hanke ja ALVA-hanke

 • Seminaarin Kampusalueen Tietotekurakennus on järjestöjen, yrittäjien ja koulutusten järjestäjien vuokrattavissa.

  Tiloissa tällä hetkellä:
  - Punainen Risti, Raahen osasto
  - Raahen Seudun Diabetesyhdistys ry
  - Raahen seudun muistiyhdistys ry
  - Raahen Kameraseura ry
  - Raahen yrittäjät ry
  - Raahen Rotaryklubi ry
  - Raahen Seudun Invalidit r.y
  - Kirjailija Eeva Tokola
  - MJK Design / Yrittäjä Mikko Kultala, käsintehtyjä puukkoja ja maalauksia
  - Yrittäjä Tiina Lämsä
  - Pattijoen Marttayhdistys ry
  - Pattijoen Nuorisoseura ry

 • Tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja pyrkiä vaikuttamaan erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Hanke edistää nuorten itsenäistymistä ja oman talouden sekä elämän hallintaa. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan asumistaidottomuudesta aiheutuvia ongelmia, ottaen huomioon kaikkien osapuolten näkökulmat. Lisäksi ennaltaehkäistään itsenäisen asumisen oikeuden menettämistä.

  Hanke käynnistää asumisneuvojatoiminnan Raahessa. Asumisneuvoja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja alueen vuokranantajien kanssa pyrkiessään parantamaan asiakkaidensa asumis- ja elämistaitoja sekä ratkomaan heidän asumiseensa liittyviä ongelmia. Näin toimien edistetään nuorten ja muiden kohderyhmään kuuluvien hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä sekä parannetaan elämänhallintaa.

  Asumisneuvoja aloitti työnsä 8.6.2015

  Toteutusaika: 8.6.2015 - 7.6.2018

  Rahoittaja: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

  Tuen muoto: avustus asumisneuvontatoimintaan

  Rahoitus: haetaan vuosittain

  Hallinnoija: Raahen Seudun Asuntosäätiö

  Yhteistyössä: Pattijoen nuorisoasunnot ry, Kiinteistö Oy Kummatti, Asunto Oy Vihannin kantti, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

 • Tavoitteena on korjata ja kehittää Iso-Kraaselin, Kallan ja Taskun saaria raivaamalla luontopolkuja, tekemällä uusia pitkospuita, kunnostamalla nuotiopaikkoja, valmistamalla uusia opastauluja ja kunnostamalla vanhoja, lisäämällä ohjeistusta saarissa käyttäytymiseen ja kunnostamalla vessoja.

  Toteutusaika: Kesä-syksy 2017

  Rahoittaja: Raahen Voima Oy ja SSAB Oy

  Kokonaisrahoitus: 4 000 €

  Hallinnoija: Raahen Meriseura ry

  Yhteistyössä: Luontopaja ja Meriraahe/Jouni Leinonen

 • Hanke ehkäisee digisyrjäytymistä edistäen sähköisten palveluiden käyttöönottoa kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten parissa. Hankkeessa kartoitetaan kuntien asukkaiden koulutustarpeet digitaalisiin palveluihin liittyen ja luodaan toimintamalli koulutustoiminnalle. Lisäksi luodaan pysyvä nettikummitoiminnan malli, jonka avulla koulutusta tarjotaan.

  Hanke järjestää myös täsmäkoulutuksia sähköisten palveluiden käyttöönottoon kuntalaisille ja kuntiin perustetaan avoimia ”Digikahviloita”, joissa käytännön digiongelmia voidaan ratkoa. Koulutuksien opetusmateriaalit tarjotaan kuntalaisten käyttöön.

  Toteutusaika: 1.9.2017-28.2.2019

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

  Kokonaisrahoitus: 97 046 €

  Yhteistyössä: Limingan, Siikajoen ja Lumijoen kunnat

  Hallinnoija: Limingan kunta

 • Hankkeessa parannetaan luonnontuote-yrittäjien tai yrittäjyyttä suunnittelevien mahdollisuuksia ja valmiuksia ammattimaiseen liiketoimintaan ja kasvuyrittäjyyteen. Tavoitteisiin päästään luomalla fyysinen ja virtuaalinen toimintaympäristö, joka toimii sekä yrittäjyysharjoittelupaikkana, että tukiyhteisönä yritystä suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Pitempään alalla toimineet voivat hyödyntää sitä uusien ideoiden saamiseen ja verkostoitumiseen.

  Hankkeessa järjestetään säännöllisesti erilaisia tilaisuuksia kuten esimerkiksi työpajoja potentiaalisten veturiyritysten kanssa, innovointi ja machmaking-tilaisuuksia ja yritysten ja sidosryhmien tapaamisia. Keskeisenä toimintamuotona ovat myös teemapäivät, joissa paneudutaan yrittäjyysosaamiseen kuten esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen, tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja pakkaamiseen. Lisäksi tehdään opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille alan tapahtumiin ja menestyviin yrityksiin sekä suunnitellaan ja pilotoidaan vuosittainen markkinatapahtuma Villiyrttikarkelot. Siinä luonnontuote -alaa ja uusia tuoteinnovaatioita tehdään tunnetuksi suurelle yleisölle ja mahdollisille asiakasyrityksille. Tuotteiden markkinointia ja myyntiä parannetaan showroom- ja popUp-toiminnalla.

  Toteutusaika: 2017 - 2019

  Hallinnoija: PSK-aikuisopisto

  Kokonaisrahoitus: 253 064 €

Hankkeet, joille haettu rahoitusta

 • Hankkeessa testataan CityGML-aineiston hyödyntämistä nykyaikaisen kaupunkivisualisaation luomisessa.

  Kokeilussa syntyy:
  1) Kaupunkivisualisaation esimerkkitoteutus kahdella eri alustalla, jaettavaksi lähdetiedostoineen.
  2) Dokumentointi kehitetyistä menetelmistä ja kokemuksista.

  Esimerkkivisualisaatiot toteutetaan sekä Unreal Engine 4 -pelimoottorilla että perinteisempää renderöintiteknologiaa edustavalla 3ds Max -ohjelmistolla toteutettuna

  Toteutusaika: 1.1.2018 - 30.6.2018

  Rahoittaja: Ympäristöministeriö/KIRA-digi

  Toteuttaa KIRA-digin tavoitteita: Vauhdittaa alan toimintatapojen muutosta sekä mahdollistaa erilaisten mallien ja kehittämispolkujen testaamisen ja kokeilut

  Kokeiluhanke liittyy seuraaviin teemoihin/näkökulmiin: Vakiointinäkökulma ja toimintamallinäkökulma

  Kokonaisrahoitus: 32 963 €

 • Tavoitteena on kehittää Raahen kaupunkikeskustan yrittäjyyttä, palveluita ja liikekeskustantoimintoja edistämällä alueen liiketoiminnallista kiinnostavuutta, viihtyisyyttä, saavutettavuutta sekä lisäämällä yritysten kilpailukykyä yhteisillä markkinointiponnisteluilla ja parantamalla palveluita. Tavoitteena on myös lisätä yrittäjyyttä aivan ydinkeskustaan ja Wanhan Raahen alueelle sekä hyödyntää kulttuuri- ja matkailupalveluita vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi ja saada aikaan vetovoimaista ”pöhinää”.

  Toteutusaika: 1.3.2018 - 30.9.2019

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

  Kokonaisrahoitus: 66 707 €

  Yhteistyössä: Kauppakeskus Raahe ry, Raahen Yrittäjät ry, Raahen kauppakamariosasto sekä Raahen nuorkauppakamari ja Raahen keskustan yrittäjät

 • Hankkeen tavoitteena on kehittää Raahen kaupungin edellytyksiä hyödyntää luonnonvarojansa kestävästi sekä tuottaa tietoa alueen luontoarvoista yritysideoiden pohjaksi ja kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

  Lisäksi hanke osallistaa alueen asukkaita sekä ennakoi maankäytön suunnittelua. Hankkeen avulla saadaan myös ajantasaista tietoa alueen luontoarvoista. Hanke edistää ihmisten mielipiteet, kulttuuriarvot ja luontoarvot samanaikaisesti huomioivaa kaavoitusta Raahessa. Hankkeella tuetaan Raahen luontomatkailuun suuntautuvaa matkailuelinkeinoa.

  Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto

  Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

  Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

  Kokonaisrahoitus: 256 423 €

  Hallinnoija: Luonnonvarakeskus

  Yhteistyössä: Raahen kaupungin tekninen keskus

Päättyneet hankkeet

 • Raahen rotaryklubit ovat yhdessä päättäneet lähteä toteuttamaan Raaheen palveluopasta, jonka avulla yrityksien toiminta ja palvelut tulevat tutuiksi ihmisille nykyistä paremmin. Myös Raahen alueen ihmiset löytävät yritysten tarjoamia palveluita oppaan avulla. Varat oppaan tekemiseen kerätään myymällä mainostilaa. Opas valmistuu toukokuussa 2017.

  Yhteistyössä: Raahen Rotaryklubi ja Pietari Brahen Rotaryklubi

 • Elävät Kaupunkikeskustat ry järjestää Pike-seminaarin Fregattisalissa. Seminaariin on vapaa pääsy. Ilmoittautumiset 9.5. mennessä osoitteeseen info@kaupunkikeskustat.fi tai anu.saarela@pohjois-pohjanmaa.fi.

  Tapahtuma-aika: 11.5.2017, klo 10

  Tapahtumapaikka: Fregattisali, Kirkkokatu 28, 2. kerros

  Seminaarin ohjelmapdf, 90 kb

  Yhteistyössä: Elävät Kaupunkikeskusta ry ja KAAPO-hanke

 • Raahessa toteutetaan elinvoimalaskenta, joka on osa taajamaympäristön fyysistä ja toiminnallista kehittämistä. Tähän on kehitetty toimijalähtöinen selvitysmalli, joka toteutetaan osana KAAPO-hanketta yhdessä Kokkolan, Kalajoen ja Kannuksen kanssa.

  Toteutusaika: marraskuu 2016

  Raportti on ladattavissa tästäpdf, 4512 kb

  Yhteistyössä: KAAPO-hanke, Elävät kaupunkikeskustat ry ja TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi OY.

 • Päätavoitteena on maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla, johon pyritetään tukemalla maahanmuuttajien osallistumista liikuntatoimintaan. Lisäksi tavoitteena on maahanmuuttajien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen, elämänhallinnan lisääntyminen, syrjäytymisen ehkäisy, ennakkoluulojen väheneminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön myönteisen vuorovaikutuksen lisääntyminen. Myös lasten ja nuorten liikunnallisen ja kulttuurillisen elämäntavan kehittyminen sekä nuorten elinolojen parantaminen asetetaan tärkeäksi tavoitteeksi.

  Toteutusaika: 1.2.2016 - 28.2.2017

  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Tuen muoto: Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

  Kokonaisrahoitus: 34 880 €

  Yhteistyössä: Raahen kaupungin liikuntatoimi

  Hanke jatkuu liikuntatoimessa

 • Painopisteenä on työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja osaamisen kehittämisen tukeminen. Hankkeen työpajoilla kehitetään työpajatoiminnan piiriin tulevien valmentautujien työkykyä, arjenhallintaa ja sosiaalisia taitoja sekä parannetaan työllistymisen mahdollisuuksia. Kansainvälisyys sisältyy kaikkeen järjestettävään toimintaan. Työskentely on työelämälähtöistä, jolloin kehitetään valmentautujan ammattiosaamista. Monikulttuurisuus näkyy pajatyöskentelyn kaikissa toiminnoissa kehittämisalueena.

  Toteutusaika: 1.6.2015 - 31.12.2016

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

  Tuen muoto: Työllisyyspoliittinen avustus

  Kokonaisrahoitus: 76 466,20 €

 • Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kokeilu- ja kehittämistoiminnan sisällöstä ja kuntaorganisaatioiden älykkyydestä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 1) miten kokeilutoiminnalla voidaan vahvistaa kuntaorganisaation älykkyyttä, 2) miten kuntaorganisaatioissa kyetään ajattelu- ja toimintatapojen muutoksiin sekä 3) mitä esteitä kokeilutoiminnalle on kunnissa. Tutkimuksen aineiston muodostaa kuntien toimijoille osoitetun kyselyn tilastollinen aineisto sekä kunnissa järjestetyissä workshopeissa kerätty laadullinen aineisto.

  Toteutusaika: 1.3.2014 - 31.3.2016

  Rahoittaja: Työsuojelurahasto

  Kokonaisrahoitus: 185 000 €

  Yhteistyössä: Hattula, Hollola, Hämeenlinna, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Rovaniemi ja Salo sekä Suomen Kuntaliitto

  Hallinnoija: Tampereen yliopisto

 • Kokemuksia Raumalta

  Rauman yrittäjien toiminnanjohtaja Riikka Piispa

  Tapahtuma-aika: 6.6.2016 klo 15

  Yhteistyössä: KAAPO-hanke ja Raahen yrittäjäyhdistykset

 • Kokemuksia Rauman seudulta

  Rauman yrittäjien toiminnanjohtaja Riikka Piispa

  Tapahtuma-aika: 6.6.2016 klo 18

  Yhteistyössä: KAAPO-hanke ja Raahen yrittäjäyhdistykset

 • Raahen rotaryklubit ovat yhdessä päättäneet lähteä toteuttamaan Raaheen palveluopasta, jonka avulla yrityksien toiminta ja palvelut tulevat tutuiksi ihmisille nykyistä paremmin. Myös Raahen alueen ihmiset löytävät yritysten tarjoamia palveluita oppaan avulla. Varat oppaan tekemiseen kerätään myymällä mainostilaa. Opas valmistuu toukokuussa 2016.

  Yhteistyössä: Raahen Rotaryklubi ja Pietari Brahen Rotaryklubi

 • Yhteistyössä: Monitoimi Leinonen Tmi ja Tmi M. Rantoharju

 • Esitys Ilolinnan toiminta-alueesta

  Yhteistyössä: Merituuli ry

 • Yhteistyössä: Raahen Meriseura ry

 • - KAAPO-hankkeen esittelytilaisuus Kauppakeskus Raahen yrittäjäyhdistys ry:lle 11.6.2015.
  - KAAPO-hanke esillä Pooki Flakkaa - Raahen Meripäivillä pe 3.7 klo 10-18.
  - Lättykestit Wanhan Raahen asukkaille 7.7.2015 klo 15 Kampusalueella.
  - KAAPO-hankkeen palautetilaisuus: Wanhan Raahen kehittämissuunnitelman julkistaminen 26.8.
  - Culture Finland - Kulttuurimatkailun tuotteistaminen KICK OFF Raahessa
  - KAAPO-hankkeen aloitusseminaari (Kesäkuun 1. viikko/2016).
  - Valoa ja taidetta keskustoihin -seminaari 25.5.2016 klo 10

 • Hanketoiminta ja kehittäminen -yksikön toiminta Kampuksella, Rantakatu 7

 • Päätavoitteena on suunnitella, valmistella ja toteuttaa purjelaiva-ajan tapahtuma, joka nostaa Raahen matkailullista vetovoimaa. Tämä tapahtuma pilotoidaan 2.7 - 4.7.2015 ja se toimii testialustana myöhempiä vuosia ajatellen. Hanketta on valmisteltu erityisesti yhteistyössä merellisten toimijoiden, asiasta kiinnostuneiden, vapaaehtoisten kuntalaisten, kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden virkamiesten ja alueen yrittäjien kanssa. Tavoitteena on merellisyyden esiin nostaminen Raahessa ja Raahen alueella. Myös merelliset yrittäjät ja yhdistykset sekä eri toimijat pääsevät tuomaan esille palvelujaan ja toimintaansa ja mahdollisesti voivat rekrytoida uusia toimijoita. Tapahtuma koostuu merellisestä osiosta ja maatapahtumasta.

  Maatapahtuman osalta tavoitteena on saada maaseudun yrittäjiä esittelemään tuotteitaan maatapahtuman keskeisellä toimintapaikalla eli Komerssin markkinoilla. Komerssin markkinoita varten valmistetaan myyntikojuja ja tavoitteena on, että myyjät pukeutuisivat purjelaiva-ajan hengessä.

  Tapahtuma-aika: 2.-4.7.2015

  Purjelaiva-ajan Raahe: Komerssin markkinat ja Pieni Eskaaderi 2015

  Merellisen matkailun edistäminen

  www.facebook.com/PookiFlakkaaRaahenMeripaivat

  www.visitraahe.fi/pookiflakkaaraahenmeripaivat

  Hankkeen toteutusaika: 11.6.2015 - 30.6.2016

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

  Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

  Kokonaisrahoitus: 33 198,30 €

  Yhteistyössä: Raahen Meripelastusyhdistys ry, Kiviniemen Meripelastusyhdistys ry, Oulun Meripelastajat ry, Kemin Meripelastajat ry, Sukellusseura Mursut ry, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Rajavartiolaitos, Raahen Purjehdusseura, Raahen Purjehdusseura / melontajaosto, Suomen Punainen Risti / Raahen osasto, Pikkulahden Palvelut, Raahen Merionkijat, Raahen purjelaivasäätiö / Raahen Fiia, Raahen Meriseura, Merimieskirkko, Raahen satama, Raahen seurakunta

 • Käsityötuotemyymälä Maakari

  www.taitopohjoispohjanmaa.fi

  Taitokeskus Raahe toimii yksikkömme alakerrassa osoitteessa Rantakatu 7 A

 • Kuntaliitto

  Yhteistyössä: Kuntaliitto ja 17 osallistujakuntaa

 • Ehdotus Raahen lähidemokratiamalliksipdf, 285 kb

  Yhteistyössä: KUKE, Kuntalaiset keskiöön -työryhmä

 • Yhteistyössä: Veistospuistotoimikunta

 • Paljastus 26.6.2014

  Yhteistyössä: Raahen seudun Osuuspankki

Päivitetty 18.9.2017