Kuulutus

Asia
Valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-asiassa

Muutoksenhakijat
1. Fennovoima Oy
2. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken/Lena Lagerstam
3. Vesiluonnon Puolesta ry ja Amanbdamji ry
4. Perämeren eteläinen kalastusalue
5. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry, Österbottens Fiskarförbund rf, Pyhäjoen Kalastajainseura ry ja Siikajoen osakaskunta

Luvan hakija
Fennovoima Oy

Päätös, johon on haettu muutosta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 15.6.2016 Nro 91/2016/1

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Fennovoima Oy on vaatinut valituksenalaisen päätöksen muuttamista siten, että

1) suojaverhon asentamista koskeva lupamääräys 10 on kumottava ja sitä koskeva välipäätös on annettava kiireellisesti ja välittömästi täytäntöönpanokelpoisena;
2) lupamääräys 18 on muutettava kuulumaan seuraavasti: ”Laitoksen meluntorjunta on suunniteltava siten, että laitoksen melupäästöistä ei tavanomai-sessa käyttötilanteessa aiheudu ympäristöön melua, joka ylittää Hietakarinlahden-Takarannan FINIBA-lintualueella ja sen merkittävimmillä kohteilla Hietakarinlahdella ja sitä ympäröivillä ruovikoilla. Hietakarin pohjoispuolella sijaitsevalla rantaniityllä sekä Takarannan alueella päivällä (klo 7-22) ja yöllä (klo 22-7) ekvivalenttimelutason (LAeq) 50 dB”;
3) lupamääräyksestä 23 on poistettava aikamääre viikottain;
4) lupamääräyksestä 27 on muutettava siten, että lupamääräyksessä tarkoitettu varautumissuunnitelma on toimitettava asianomaisille viranomaisille ELY-keskuksen kanssa sovittuna aikana, kuitenkin viimeistään vuotta ennen laitoksen käyttöönottokokeiden aloittamista;
5) meriharjuksen tarkkailua ja tutkimuksia koskevat lupamääräyksen 35 kappaleet 2, 3 ja 4 on kumottava;
6) lupamääräyksestä 42 on poistettava velvoitteet tarkkailla vaikutuksia Hanhikiven niemen edustan merialueen virtauksiin ja sedimenttien kulkeutumiseen;
7) lupamääräystä 43 on muutettava siten, että kertaluontoinen ennakkotarkkailu on saatava päätökseen viimeistään vuotta ennen jäähdytysvesien johtamisen aloittamista;
8) lupamääräyksen 46 toisen kappaleen ennakkotarkkailuvelvoite siian, muikun, silakan, mateen ja mahdollisen meriharjuksen keskimääräisen poikastuotannon osalta on kumottava;
9) kalatalousvelvoitteita koskevaa lupamääräystä 48 on muutettava siten, että kalatalousvelvoitteen sijaan määrätään 20 000 euron vuotuinen kalatalousmaksu laitoksen toiminnan ajalle;
10) lupamääräyksen 49 toisen kappaleen vakuuden määräksi on muutettava 10 000 euroa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Käsittelyratkaisut

1. Hallinto-oikeus hylkää Fennovoima Oy:n väitteet Perämeren eteläisen kalastusalueen valitusoikeuden puuttumisesta.
2. Hallinto-oikeus jättää Vesiluonnon Puolesta ry:n ja Amandamaji ry:n tekemän valituksen Amandamaji ry:n osalta tutkimatta. Hallinto-oikeus hylkää Fennovoima Oy:n väitteet Vesiluonnon Puolesta ry:n valitusoikeuden puuttumisesta.
3. Hallinto-oikeus jättää Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken /Lena Lagerstamin tekemän valituksen tutkimatta.
4. Hallinto-oikeus jättää Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n asiakaskumppaneineen tekemän valituksen tutkimatta.

Pääasiaratkaisut

1. Hallinto-oikeus Fennovoima Oy:n ja Perämeren eteläisen kalastusalueen valitukset muutoin hyläten muuttaa lupamääräykset 10, 23, 27, 35, 42, 43, 45 ja 46.

Hallinto-oikeus Vesiluonnon Puolesta ry:n valituksen muutoin hyläten muuttaa lupamääräystä 1 ja lisää uuden lupamääräyksen 2.1.

Muilta osin valitukset on hylätty.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0416/2 antopäivä 20.12.2017 kokonaisuudessaan luettavissa Raahen kaupungin kirjaamo/arkistossa, Rantakatu 50, 92100 Raahe.

27.12.2017 Raahen kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto