Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta Ranssinkangas II, Piehinki , Raahe

Morenia Oy hakee lupaa soran ja hiekan ottamiseen Raahen kaupungin Piehingin kylästä tilalta Aleksinkangas 678-411-8-77, alue Ranssinkangas II.

Otettavan aineksen määrä on 75 000 m3. Maa-aineksen ottamissyvyys on 2-4 m, suunniteltu alin ottotaso on + 14,9 m ja ottamisalueen pinta-ala 2,49 ha. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Haetun toiminta-alueen kohdalla ei ole Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkintöjä. Suunnitellun ottoalueen lähellä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, muinaismuistokohteita eikä pohjavesialueita. Karttatarkastelun perusteella suunniteltu ottoalue on pääosin talousmetsää ja lähialueet ovat metsämaata ja suota.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 5.5. - 6.6.2017 välisen ajan Raahen kaupungin teknisessä virastossa o. Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varaa hakemuksen johdosta ottamisalueen kiinteistöihin rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi. Myös muut saavat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköposti käy) viimeistään 6.6.2017 k.o 15:00 asiaa valmistelevalle ympäristösihteeille, yhteystiedot liitteenä olevassa kuulutuksessa.

Kuulutuspdf, 772 kb

Hakemuspdf, 94 kb

Nykytilannepdf, 36 kb

Suunnitelmaselostuspdf, 430 kb

Kaivannaisjätesuunnitelmapdf, 99 kb

Karttapdf, 407 kb

Karttapdf, 571 kb

Poikkileikkauspdf, 30 kb

Jälkitilannepdf, 41 kb

Avoimet tarjouspyynnöt

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle

09.05.17

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Sähköntoimitus

09.05.17

Sähköntoimitus Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto