Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt 13.6.2017 antamallaan päätöksellä (päätösnumero 17/0193/2) (diaarinumero 00507/16/5129) Mattilanperän kyläyhdistys ry:n valituksen Raahen kaupungin ympäristösihteerin päätöksestä 11.3.2016 (9.3.2016 § 4).

Päätös, josta valitetaan

Raahen kaupungin ympäristösihteeri 11.3.2016 (9.3.2016 § 4)

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt Puhuri Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kuuden tuulivoimalan toiminnalle Raahen kaupungin Saloisten kylässä, Ketunperän tuulipuiston osayleiskaava-alueella tiloilla RN:o 678-412-9-47 (tuulivoimala 1), RN:o 678-412-88-0 (tuulivoimala 2), RN:o 678-412-42-109 (tuulivoimala 3) ja RN:o 678-412-22-0 (tuulivoimalat 4,5 ja 6).

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Mattilanperän kyläyhdistys ry on vaatinut, että ympäristölupapäätös on kumottava.

Perusteluinaan yhdistys on muun muassa esittänyt, että ympäristölupa on myönnetty virheellisin ja puutteellisin perustein. Lupapäätöksestä ei käy ilmi voimaloille taattu melupäästön takuuarvo Lwad.

Asian käsittely ja selvittäminen

Puhuri Oy on antanut vastineen ja esittänyt, että valitus on hylättävä perusteettomana.

Puhuri Oy on muun muassa esittänyt, että Etha Wind Oy:n 31.5.2015 ja 28.5.2015 laatimat meluselvitykset on laadittu Ketunperän osayleiskaavaa varten eikä niitä ole käytetty myönnetyn ympäristöluvan perusteena. Myönnetyn ympäristöluvan perusteena on käytetty Etha Wind Oy:n 26.6.2015 laatimaa meluselvitystä. Vastineeseen on liitetty Etha Wind Oy:n selvitys 22.4.2016.

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon johtaja on antanut vastineen.

Raahen kaupunginhallitus on antanut vastineen, jossa kaupunginhallitus on muun muassa esittänyt, että tuulivoimaloiden paikat sijoittuvat Ketunperän tuulipuiston osayleiskaavassa siten, että lähimmät pysyvän asutuksen rakennukset sijaitsevat noin 2,2 km:n päässä lähimmistä tuulivoimaloista.
Raahen kaupungin ympäristösihteeri on antanut lausunnon ja muun muassa esittänyt, että ympäristölupa on myönnetty kuudelle Vestas V126 - 3.3 MW:n tuulivoimalalle, voimaloiden napakorkeus on 137 metriä, roottorin halkaisija 126 metriä ja kokonaiskorkeus maanpinnasta 200 metriä. Asian käsittelyssä on käytetty melutietoina luvan hakijan toimittamia melumallinnustietoja.

Mattilanperän kyläyhdistys ry on vastaselityksenään muun muassa esittänyt, että ympäristölupaa haettaessa voimalatyypiksi on vaihdettu aiemman Vestas 126 3,3 MW serrated bladesvoimalatyypin sijasta Vestas 126 3,3 MW clean blades-voimalatyyppi.

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu (päätösnumero 17/0193/2):

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeus katsoo, että Ketunperän tuulivoimaloiden meluvaikutuksista, yhteisvaikutukset mukaan lukien, on esitetty asianmukainen selvitys lupaharkinnan perusteeksi. Valituksenalaista päätöstä ei siten ole syytä kumota valituksessa esitetyillä perusteilla.

20.6.2017 Raahen kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnöt

Ilmanlaadun mittaukset ja analyysit Raahessa

12.07.17

Ilmanlaadun mittaukset ja analyysit Raahessa Tarjouspyynnön asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto