Kuulutus maa-ainesten otto- ja ympäristölupahakemus, Ritokangas, Piehinki, Raahe

Metsäyhtymä Kankaala hakee lupaa maa-ainesken ottamiseen, kalliokiven louhintaan ja murskaamiseen Raahen kaupungin, Piehingin kylään tilalle Ritokangas 678-411-11-32. Haettavalla toiminta-alueella ei ole ennestään ympäristö- tai maa-ainesluvan mukaista toimintaa. Otettavan aineksen määrä on 250 000 m3. Maa-ainesten ottamissyvyys on 13-16 m, suunniteltu alin ottotaso on +16 m (N60) ja toiminta-alueen pita-ala on 2,7 ha. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 7.3.-5.4.2017 välisen ajan Raahen kaupungin teknisessä virastossa os. Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varaa hakemusten johdosta toiminta-alueen kiinteistöihin rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi Myös muut saavat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköposti käy) viimeistään 5.4.2017 klo 15:00 asiaa valmistelevalle ympäristösihteerille (yhteystiedot kuulutuksessa).

Kuulutuspdf, 272 kb

Asemapiirrospdf, 43 kb

Kaivannaisjätelomakepdf, 24 kb

Ympäristösijaintikarttapdf, 913 kb

Ympäristölupahakemuspdf, 74 kb

Sijaintikarttapdf, 913 kb

Suunnitelmakarttapdf, 46 kb

Poikkileikkauksetpdf, 63 kb

Jälkitilannekarttapdf, 63 kb

Maa-aineslupahakemuspdf, 27 kb

Maa-ainesten ottosuunnitelmapdf, 201 kb

Avoimet tarjouspyynnöt

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet

22.03.17

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

06.03.17

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut Tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto