Kuulutus

Asia
Valitukset ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakijat
1. Neste Markkinointi Oy
2. SSAB Europe Oy
3. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Luvan hakija
SSAB Europe Oy

Päätös, johon on haettu muutosta
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 22.3.2016 Nro 34/2016/1

Aluehallintovirasto on myöntänyt SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaalle ympäristöluvan toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Lupa koskee kierrätettävien materiaalien briketöintilaitosta, kivihiilen hiili-injektointia, rakennusjätteen läjittämistä kaatopaikalle ilman määrärajoitusta, kuitusaven hyödyntämistä pölynsidonnassa, kuonien murskauslaitoksen ja metallien murskauslaitoksen siirtämistä uuteen paikkaan laitosalueella, nestemäisen maakaasun käyttöönottoa valssaamon uunien polttoaineena ja Reetinginojan öljynerotusaltaan kunnostuksessa syntyneiden ruoppausmassojen sijoittamista tehtaan kaatopaikalle.

Samalla aluehallintovirasto on tarkistanut kokonaisuudessaan SSAB Europe Oy:lle myönnetyt luvat, jotka koskevat rauta- ja terästehtaan, koksaamon, levy- ja nauhavalssaamojen ja esikäsiteltyjen levytuotteiden tuotantoa, kaatopaikan ja sataman toimintaa sekä kemikaalien ja polttoaineen varastointia, kuonan käsittelyä, jätteen laitos- ja ammattimaista hyödyntämistä ja käsittelyä sekä talousvesien käsittelyä sekä näitä kaikkia palvelevia aputoimintoja.

Aluehallintovirasto on hyväksynyt esitetyt sintraamon lopettamistoimet.

Luvanhaltijan tehdasalueelta johdettavista jätevesistä aiheutuu Raahen edustan merialueen ja Kuljunlahden kalastolle ja kalastukselle ilmeistä vahinkoa, joiden vähentämiseksi ja estämiseksi aluehallintovirasto on määrännyt kalatalousmaksun.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

1. Neste Markkinointi Oy (jäljempänä Neste) on vaatinut ensisijaisesti, että lupamääräykset 80 ja 81 kumotaan ja toissijaisesti, että lupamääräykset 80 ja 81 kumotaan siltä osin kuin ne koskevat Nesteen toimintaa. Lisäksi Neste on vaatinut, että valituksen alaisesta päätöksestä perustelujen kohdalta poistetaan kirjaus, jonka mukaan SSAB Europe Oy (jäljempänä ”SSAB”) terästehtaan alueella sijaitseva Nesteen jakeluasema on osa direktiivilaitoksen toimintaa ja sillä on oltava ympäristölupa. Neste on perustellut valitustaan muun ohella seuraavasti:

Neste harjoittaa polttonesteen jakelutoimintaa asemalla, joka sijaistee SSAB:n terästehtaan kiinteistöllä Raahessa. Kiinteistö on yleiskaavassa merkitty teollisuusalueeksi, eikä se sijaitse pohjavesialueella. Nesteen jakeluasema on miehittämätön korttiautomaatilla varustettua D-asema, joka käsittää 2 x 50 m3:n dieselsäiliötä ja 2 x 60 m3 polttoainesäiliötä.

Jakeluasemalla on Raahen kaupungin ympäristölautakunnan 6.11.2002 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (YMPLA § 51). Nesteen suunnitelmissa on aseman rekisteröinti JANO-asetuksen (444/2010) siirtymäsäännösten puitteissa lähitulevaisuudessa.

2. SSAB Europe Oy (jäljempänä ”SSAB” ja ”yhtiö”) on vaatinut, että ympäristöluvan lupamääräyksiä on muutettava seuraavasti:

1. Valssaamon jätevesipäästöjä koskeva lupamääräys 12 on poistettava. Toissijaisesti sitä on muutettava sekä poistettava osin samoja jätevesipäästöjä koskeva lupamääräys 17.
2. Kuonankäsittelyalueen jätevesiä koskeva lupamääräys 13 on poistettava. Toissijaisesti se määräaikaa on siirrettävä.
3. Jäteveden kokonaiskuormitusta mereen koskevaa lupamääräystä 16 on muutettava erityisesti osittain siirtämällä tarkkailupisteiden sijaintipaikkoja. Toissijaisesti liitteen 2 tarkkailumääräyksiä tulee muuttaa määritysrajan alapuolella olevien pitoisuuksien osalta.
4. Saniteettipuhdistamon jätevesien puhdistusvaatimuksia koskeva lupamääräyksen 18 raja-arvoja on lievennettävä.
5. Vesiin joutuvien päästöjen raja-arvot lupamääräyksissä 7, 9 ja 11 on muutettava kuukausikeskiarvoiksi. Myös lupamääräyksen 12 raja-arvot on muutettava kuukausikeskiarvoiksi, ellei lupamääräystä poisteta kokonaan vaatimuksen 1 mukaisesti.
6. Lupamääräyksiä 43 ja 46 on muutettava siten, että puhallusilman esilämmittimien ja koksipatterien päästöjä sekä koksikaasun rikkivetypitoisuutta ei mitata jatkuvatoimisesti.
7. Lupamääräyksen 53 yöaikaista romunkäsittelykieltoa on lievennettävä siten, että romunkäsittely yöaikaan on mahdollista poikkeustilanteissa ja että romunkäsittely voidaan aloittaa normaalitilanteissa aamulla klo 06.
8. Lupamääräyksestä 80 on poistettava alueella olevaa poltto-aineenjakelupistettä koskeva kolmas kappale. Päätöstä on muutenkin täsmennettävä siten, että jakeluasema ei ole osa terästehtaan toimintaa.
9. Lupamääräystä 91 on muutettava siten, että siitä ilmenee, että lupapäätöksen tarkkailusuunnitelmaa koskeva liite 2 on ohjeellinen ja että ELY-keskus voi muuttaa siihen sisältyviä vaatimuksia.
10. Toissijaisesti vaatimukseen 9 nähden liitteen 2 tarkkailumääräyksiä on muutettava vesistä tehtävien toksisuustestien, dioksiini- ja furaanianalyysien, vesistöpäästöjen laajojen analyysien, konvertterikaasujen pesurien jälkeisten savukaasujen tarkkailun sekä Kuljunlahden tilan seurannan osalta.
11. Lupamääräyksiin 6, 14, 23, 35 ja 91 liittyviä määräaikoja on pidennettävä.

3. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ”ELY-keskus”) on vaatinut ensisijaisesti, että lupa palautetaan aluehallintovirastoon uudelleen käsittelyä varten jäljempänä vaadituilta osin. Toissijaisesti ELY-keskus on vaatinut, että hallinto-oikeus muuttaa päätöksen lupamääräyksiä jäljempänä vaaditulla tavalla asiassa kuluvan ajan säästämiseksi.

Lupamääräyksiä 16 tulee muuttaa siten, että kokonaishiilivetyjä koskeva kuormitusraja-arvo 5 kg/vrk koskee terässulaton selkeyttimen yliteveden ja altaalta IV merivesikiertoon johdettavan veden yhteenlaskettua kuormitusta. Raja-arvo alittuu, kun kalenterikuukauden keskiarvo alittaa raja-arvon.

Lupapäätöksen liitteen 2 sivulla 10 on laadunvarmistuksesta määrätty ensimmäisessä kappaleessa seuraavasti:

”Vaikutustarkkailujen mittaukset sekä ilmaan johdettavien päästöjen kertaluonteiset mittaukset, jatkuvatoimisten mittausten vertailu- ja laadunvarmistusmittaukset, melumittaukset ja muut vastaavat kertaluonteiset päästömittaukset tekee akkreditoitu mittauslaitos ja muu ELY-keskuksen hyväksymä pätevyytensä luotettavasti osoittanut mittauslaitos.”

Vastineet ja lausunnot hallinto-oikeudessa

Raahen kaupungin ympäristölautakunta, SSAB Europe Oy ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on antaneet vastineensa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Neste Markkinointi Oy:n ja SSAB Europe Oy:n valitusten johdosta hallinto-oikeus muuttaa lupamääräystä 80.

SSAB Europe Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitusten johdosta hallinto-oikeus muuttaa lupamääräystä 16.

SSAB Europe Oy:n valituksen johdosta hallinto-oikeus muuttaa lupamääräyksiä 12, 13, 43, 46, 53 ja 91.

Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valitukset.

Valitusten vireillä olosta johtuvan ajan kulumisen vuoksi hallinto-oikeus pidentää lupamääräyksissä 6, 14, 23 ja 35 asetetut määrä-ajat päättymään 31.3.2018.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0321/2 antopäivä 12.10.2017 kokonaisuudessaan luettavissa Raahen kaupungin kirjaamo/arkistossa, Rantakatu 50, 92100 Raahe.

23.10.2017

Raahen kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto