Maisematyöluvat, ojitukset, ruoppaukset

Maisematyöt

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisemaa muuttavaan toimintaan asemakaava-alueilla ja oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa erikseen mainituilla alueilla on oltava maisematyölupa. Maisemaa muuttavalla toiminnolla tarkoitetaan mm. puiden kaatoa ja maisemaa muuttavaa maa-ainesten käsittelyä silloin, kun nämä eivät liity rakennuslupaan tai vastaavaan.

Puiden kaatamiseen asemakaava-alueilla tarvitaan lupa aina kun tontilta kaadetaan puita maisemaa muuttaen. Raahen seudun kuntien rakennusjärjestyksissä on katsottu, että mikäli tontille jää enemmän kuin puolet puista maisematyölupaa ei yleensä tarvita. Maisematöitä suunniteltaessa tulee olla yhdeydessä rakennustarkastajiin tai ympäristösihteereihin. Maisematyölupaa haettaessa tulee naapureille varata tilaisuus tulla kuulluksi. Naapurit on syytä kuulla myös niissä tapauksissa, kun maisematyöluvan kynnys ei ylity.

Maisematyöluvat haetaan Lupapiste -palvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Maisematyölupia käsittelevät Raahessa ympäristösihteerit.

Ojitukset

Vesilain uudistuksessa v. 2012 tarkennettiin myös ojitusta koskevia säännöksiä ja ojituksista tehtäviä ilmoituksia. Vähäisistäkään ojituksista ei saa aiheutua naapurille vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Kaikista muista, kuin vähäisistä ojituksista on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuskelle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Vesilaki antaa tietyin edellytyksin oikeuden sijoittaa ojanrajalle tai tietyin edellytyksin toisenkin maalle siten, että siitä aiheutuu kiinteistön omistajalle mahdollisimman vähän haittaa. Ojasta hyötyä saavien tulee pitää oja kunnossa. Ojitusasioissa valvontaviranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jotka valvovat vesilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Ruoppaus ja vesikasvien poisto

Vesilain mukaan vesistössä tehtäviin pienimuotoisistakin vesitaloushankkeista eli vesialueella tapahtuvista ruoppaustöistä tulee ilmoittaa vesilain tarkoittamille valvontaviranomaisille (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen). Vesilaissa on määritelty, että esimerkiksi yli 500 m3 ruoppaushankkeissa tarvitaan vesilain mukainen lupa. Luonnollisesti ruoppauksen tekijällä tulee olla oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin eli omistus- tai hallintaoikeus. Pienemmätkin ruoppaukset tulee aina ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen löydät oikealla olevasta palstasta.