Raahen kaupungin uusi hallintosääntö muuttaa kaupungin organisaatiorakennetta 1.6.2017 lukien

Raahen kaupungin hallinnonuudistustoimikunta sai tehtäväkseen laatia organisaatiouudistuksen niin luottamushenkilö- kuin virkamiespuolellekin. Hallinnonuudistustoimikunta aloitti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan johdolla työnsä loppuvuodesta 2015 ja tämän työn tuloksena on syntynyt Raahen kaupungin uusi hallintosääntö, jossa kaupungin hallinto- ja organisaatiorakennetta on linjattu siten, että hallintoa saadaan kevennettyä, palveluprosesseja tiivistettyä ja kokonaisuuden hallintaa parannettua. Lisäksi uuden hallintosäännön tavoitteena on purkaa turhia raja-aitoja, kanavoida luottamushenkilöiden osaamista paremmin sekä lisätä kansalaisvaikuttamista. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden, 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön kokouksessaan 27.3.2017 § 39.


Erityisesti hallinnon uudistamisessa on painotettu lähidemokratiaa ja hallinnonuudistustoimikunta on työn edetessä käynyt keskustelua kylien ja kaupunginosien edustajien kanssa siitä, miten lähidemokratia toteutuu Raahessa parhaiten. Näiden keskustelujen pohjalta on muodostettu yhteinen näkemys, johon pohjautuu lähidemokratian uusi toimielin, 9-jäseninen lähidemokratiahallitus, jonka kokoonpanossa tullaan huomioimaan kylien ja kaupunginosien edustus tasapuolisesti.


Hallinnonuudistuksen myötä Raahen kaupungin toimielinten/ lautakuntien määrä tulee vähenemään merkittävästi. Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen lisäksi Raahessa toimii 1.6.2017 lukien kolme lautakuntaa, rakennetun ympäristön lautakunta, tulevaisuuslautakunta ja kehittämislautakunta. Näiden lautakuntien lisäksi kaupungin toimielimiä tulevat olemaan suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat vammais- ja vanhusneuvostot, nuorisovaltuusto ja lähidemokratiahallitus. Mahdollisia toimikuntia ja jaostoja perustetaan tarpeen mukaan.


Toimielimet 1.6.2017 lukien


Kaupunginvaltuusto (hallintosääntö 7 ja 85 §)

  • 43 jäsentä

Kaupunginhallitus (hallintosääntö 8 ja 23 §)

  • 11 jäsentä

Lisäksi kaupunginhallitus voi asettaa jaostoja, joihin se valitsee toimikaudekseen 5 varsinaista jäsentä. Kaupunginhallituksella on hallintosäännön mukaan kaksi jaostoa, konserni- ja riskienhallinnan jaosto ja henkilöstöjaosto. Molempiin jaostoihin kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen viisi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tarkastuslautakunta (hallintosääntö 9 §)


Tarkastuslautakunnassa on yksi jäsen jokaisesta valtuustoon vaaleilla valitusta ryhmästä.

Rakennetun ympäristön lautakunta (hallintosääntö 25 §)


11-jäseninen rakennetun ympäristön lautakunta toimii luonnonsuojelulain, jätelain, vesiliikennelain, maastoliikennelain, ulkoilulain, maankäyttö- ja rakennuslain, maa-aineslain ja kunnossapitolain tarkoittamana toimielimenä.
Rakennetun ympäristön lautakunta nimeää lisäksi viisijäsenisen lupa- ja valvontajaoston, joka toimii em. lakien tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.

Tulevaisuuslautakunta (hallintosääntö 26 §)


11-jäsenisen tulevaisuuslautakunnan tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen.

Kehittämislautakunta (hallintosääntö 27 §)

11-jäseninen (seudullisia asioita käsiteltäessä 15-jäseninen, seudullisten asioiden käsittelyyn Siikajoen kunta ja Pyhäjoen kunta valitsevat kumpikin 2 jäsentä) Kehittämislautakunta käsittelee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi meneviin asemakaavoihin, elinkeinojen kehittämiseen ja toimitilaratkaisuihin, elinkeinostrategian laatimiseen, kaupunkimarkkinointiin ja viestintään, matkailuun kehittämiseen sekä seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvät asiat.

Lähidemokratiahallitus (hallintosääntö 12 §)


9-jäseninen lähidemokratiahallitus kootaan neljän alueen (Merikadun, Pattasten, Saloisten ja Vihannin koulupiirit) edustajista, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lähidemokratiahallitus toimii virallisena kanavana, jonka kautta kaupungin eri alueita koskevat asioiden vireillepanot käsitellään ja tiedotetaan. Lähidemokratiahallitus kokoaa aloitteet ja tekee niistä esitykset kaupunginhallitukselle, jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistetun kehittämisrahan ja jatkaa Sofy-toimintaa sekä järjestää säännöllisiä asukastapaamisia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Lähidemokratiahallitus toimii kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten edesauttajana.

Raahen kaupungin organisaatiokaaviopdf, 198 kb

Raahen kaupungin keskushallinnon organisaatiokaaviopdf, 205 kb

Raahen kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 lukienpdf, 979 kb

KUKE-työryhmän esitys lähidemokratiamallistapdf, 387 kb

Lähidemokratiahallituksen jäsenten valinta-alueetpdf, 1826 kb

Raahen äänestysalueetpdf, 2057 kb
Uudet äänestysalueetpdf, 1563 kb