Päätöksenteko

Päätöksentekomenettely lupa-asioissa voidaan jakaa kuuteen eri vaiheeseen: vireilletuloon, valmisteluun, päätöksentekoon, julkipanoon, tiedoksiantoon ja täytäntöönpanoon.

Vireille tulo

  • Vireille tulo on sama päivä, jona lupahakemusasiakirjat kirjataan rakennusvalvonnan tietojärjestelmään saapuneeksi . Samassa yhteydessä tarkistetaan, että lupahakemus on asianmukaisesti täytetty ja että siinä on tarvittavat liitteet mukana.

Valmistelu

  • Valmistelu tapahtuu ennen päätöksentekoa. Valmisteluvaiheessa tarkastetaan, että lupahakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen perusteella annetuissa säännöksissä olevat määräykset. Lisäksi tarkistetaan, että luvan myöntämiselle ei ole muutoinkaan esteitä.

Päätöksenteko

  • Päätöksenteko tapahtuu välittömästi sen jälkeen kun lupahakemus on läpäissyt valmisteluvaiheen. Ellei luvan myöntämiselle ole esteitä, lupa myönnetään hakemuksen mukaisena.

Julkipano

  • Julkipano lupa-asioissa tapahtuu välittömästi päätöksenteon jälkeen seuraavana päivänä. Annetut lupapäätökset julkipannaan kunnan viralliselle ilmoitustaululle nähtäville muutoksenhakuajaksi.

Tiedoksianto

  • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lupapäätös annetaan välittömästi julkipanon jälkeen tiedoksi hakijalle, huomautuksen jättäneille rajanaapureille ja erikseen sitä pyytäneille.

Täytäntöönpano

  • Täytäntöönpano tapahtuu välittömästi julkipanon jälkeen seuraavana päivänä. Lupapäätös toimitetaan tällöin lupaa hakeneelle postin välityksellä tiedoksi.