Rakennuspiirustukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 131 § 1 mom.

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset,jotka suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 134 § 1 mom.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä hyväksytään pääpiirustukset rakentamisessa noudatettaviksi.

Selostus

Yleisesti käytössä olevasta piirustustavasta kuten viivoista,tehosteista, merkeistä, symboleista, mitoituksesta, piirustuksen nimiöstä, piirrosten, tekstien ja nimiön asemoinnista piirustuslehdelle, piirustuslehden määrämitoista ja taittamisesta sekä piirustusasiakirjojen kokoamisesta piirustussarjaksi annetaan ohjeita rakennuspiirustuksia koskevissa RT-ohjekorteissa.

Arkistolaitos julkistaa arkistolain (831/94) nojalla luettelon materiaaleista ja menetelmistä, jotka soveltuvat pysyvästi säilytettävien asiakirjojen valmistamiseen.

Rakennusvalvontaviranomainen antaa erikseen ohjeita sähköisestä asiakirjamenettelystä ja siihen liittyvästä asiakirjojen varmentamisesta.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 79 §

Rakennustarkastaja voi rakennustyön aikana antaa suostumuksen poiketa lupapäätöksessä hyväksytystä suunnitelmasta, jollei poikkeaminen sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä poikkeaminen vaikuta naapurien asemaan.

Piirustuksiin on merkittävä rakennustyön aikana hyväksytty muutos ja sen hyväksynyt viranomainen.

Tarkistetut piirustukset on ennen loppukatselmusta toimitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 49 § 1 mom.

Rakennuslupahakemukseen liitettäviin pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-,leikkaus- ja julkisivupiirrokset.

Rakennuslupakartat

Rakennuslupakarttojen tilaukset:

Raahe: Raahen kaupungin mittauspalvelut

Pyhäjoki: Kalajoen kaupungin mittauspalvelut

Siikajoki: maanmittausinsinööri Merja Ojanperä 040-3156 234