Tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet

Raahen kaupungin tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet ovat nähtävänä kirjaamossa, osoitteessa Rantakatu 50, 92100 Raahe. Kukin palvelukeskus tai toimipiste vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolaki 22.4.1999 / 523 § 10

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilötietolain määritelmän mukaan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Tietojärjestelmäseloste

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 / 621 § 18

Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä

Tietojärjestelmäselosteen tarkoituksena on kuvata tietojärjestelmään tallennetut julkiset / salaiset tiedot sekä mihin tarkoitukseen tietoja käytetään tai luovutetaan. Joissakin tietojärjestelmissä käsitellään henkilötietoja, jolloin kyseessä on myös henkilörekisteri.