Hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi, Raahen kaupungin siirtokuormausasema

Raahen jäteasemalla on ympäristölupa jätteiden siirtokuormaukselle (10.4.2017 § 4). Ympäristölupaan haetaan muutosta, joka mahdollistaa myös vaarallisten jätteiden pienerien vastaanottamisen kotitalouksilta ja muilta vastaavilta toiminnoilta.

Hakija

Raahen kaupunki, tekninen palvelukeskus Ruskatie 1, 92140 Pattijoki

Toiminnan sijoituspaikka

Raahen jäteasema Kiiluntie 167, 92120 Raahe

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Raahen jäteasemalla on ympäristölupa jätteiden siirtokuormaukselle (10.4.2017 § 4). Ympäristölupaan haetaan muutosta, joka mahdollistaa myös vaarallisten jätteiden pienerien vastaanottamisen kotitalouksilta ja muilta vastaavilta toiminnoilta.

Maankäytön suunnitelmat alueella

Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, jossa jäteaseman kohdalla on merkintä VU, eli ulkoilu- ja virkistysalue sekä merkintä ej-1 eli käytöstä poistettu kaatopaikka-alue. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä jäteasemasta.

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Vaarallisten jätteiden vastaanottomäärä on enintään 100 tonnia vuodessa ja kerralla varastoitava määrä on enintään 30 tonnia. Varastoiminen tapahtuu lukituissa teräskonteissa, jotka on varustettu valuma-altailla. Jätteet lajitellaan ja pakataan uudelleen suuremmiksi käsittelyeriksi ja toimitetaan varsinaiseen käsittelyyn asianmukaisen luvan omaaviin laitoksiin.

Hakemusasiakirjojen nähtävänä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 19.5.-24.6.2020 välisen ajan Raahen kaupungin internet-sivuilla sekä julkipano.fi-sivuilla.

Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 25.5.2020.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Raahen kaupungin ympäristöviranomainen varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) tilaisuuden tehdä muistutuksia tämän lupa-asian johdosta. Myös muut, kuin asianosaiset voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköpostitse) nähtävilläoloaikana asiaa valmistelevalle ympäristösihteerille, yhteystiedot alla.

Lisätiedot       

Lisätietoja hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva vs. ympäristösihteeri Mari Malinen, puh: 044 4393633, s-posti: mari.malinen [at] raahe.fi, postiosoite: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.