Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus. Kuvauksen tarkoitus on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä Raahen kaupungille.

Asiakirjajulkisuuskuvaus auttaa sinua yksilöimään tarvitsemasi tiedot. Kun määrittelet tarvitsemasi tiedot mahdollisimman tarkkaan, löydämme tiedot sinulle nopeammin ja kattavammin. Tarvittaessa saat apua tietojen yksilöintiin Raahen kaupungin kirjaamosta.

Saat tarvitsemasi tiedot tekemällä tietopyynnön. Ohjeet tietopyynnön tekemiseen löydät kohdasta Aineisto- ja tietopyynnöt.

Mitä tietoja voit saada Raahen kaupungilta?

Sinulla on oikeus saada tietoa Raahen kaupungin julkisista asiakirjoista. Vaikka suurin osa Raahen kaupungin asiakirjoista on julkisia, asiakirjat voivat sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste.

Julkisten asiakirjojen lisäksi sinulla on oikeus saada tietoa itseäsi koskevista asioista.

Asiarekisterin tiedot

Raahen kaupungissa ylläpidetään asiarekisteriä vireille tulleista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Pääasiallisena asiarekisterinä toimii Raahen kaupungin asianhallintajärjestelmä. Tarkempaa tietoa asianhallintajärjestelmän sisällöstä ja rakenteesta saat kirjaamosta.

Asiarekisteristä voidaan hakea tietoa esimerkiksi asian tai asiakirjan otsikolla sekä asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä. Tietoa voidaan hakea myös erilaisilla päivämäärätiedoilla, kuten asian vireilletulopäivällä tai asiakirjan laatimispäivällä.

Tietovarantojen tiedot

Raahen kaupungin tietovarannoissa on tietoaineistoja kaupunginhallituksen, kehittämislautakunnan, tulevaisuuslautakunnan ja rakennetun ympäristön lautakunnan vastuualueilta.

Tietovarannoista voidaan etsiä tietoja seuraavilla hakusanoilla: asiakirjan nimi tai asian nimi, diaarinumero (asianumero), henkilön nimi tai henkilötunnus, päätöksentekijän nimi, päivämäärä tai kiinteistötunnus.

Kaupunginhallitus

Hallintopalveluissa käsitellään kokousasiakirjoja sekä hallinnon järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja. Hallintopalvelujen tietoaineistoja on esimerkiksi Dynasty-asianhallintajärjestelmässä sekä sidonnaisuus- ja luottamushenkilörekistereissä.

Osa hallintopalvelujen tietoaineistoista on saatavilla avoimesti verkossa. Tällaisia ovat Dynasty-tietopalvelun esityslistat ja pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset.

Henkilöstöpalveluissa käsitellään työntekijöitä ja palvelussuhdetta koskevia tietoja, henkilöstötilastoja ja luottamushenkilöiden palkkioita. Henkilöstöpalvelujen tietoaineistoja on esimerkiksi Kuntarekryssä ja Hertta-henkilöstötietojärjestelmässä.

Talouspalveluissa käsitellään kaupungin talouteen, verotukseen ja investointeihin liittyviä tietoja. Talouspalvelujen tietoaineistoja on esimerkiksi Prima-palkkajärjestelmässä, Cloudia Kilpailutusjärjestelmässä ja Rondo-laskutusjärjestelmässä. 

Tietohallinnossa käsitellään kaupungin tietoturvaa sekä sähköisiä järjestelmiä ja palveluita koskevia tietoja. Tietohallinnon tietoaineistoja on esimerkiksi dokumentointijärjestelmässä ja IT-palveluhallinnan järjestelmissä.

Kehittämislautakunta

Raahen seudun kehitys -yksikössä käsitellään yritysten, aluekehittämisen, elinkeinojen ja matkailupalvelujen tietoja. Tietoaineistoja on esimerkiksi Taloustutka-yritystietopalvelussa, ValueFrame-asiakkuudenhallintajärjestelmässä ja Suhdannepalvelu-tietopalvelussa.

Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys -yksikössä käsitellään ja ylläpidetään kaupungin kehittämishankkeita sekä tuotetaan tietoaineistoja markkinoinnin tarpeisiin. Useat ulkoiseen tiedottamiseen liittyvät tietoaineistot ovat vapaasti saatavilla verkossa.

Kaavoitusyksikössä käsitellään kaavoja ja kaavoituksen projekteja koskevia tietoja. Kaavoituksen tietoaineistoja on esimerkiksi Facta-kuntarekisterissä ja Liiteri-palvelussa.

Työllisyydenhoidon yksikössä käsitellään ja ylläpidetään työllisyydenhoitoon ja kotoutumispalveluihin liittyviä tietoaineistoja ja rekisterejä. Työllisyydenhoidon tietoaineistoja on esimerkiksi URA-henkilötietojärjestelmässä ja TYP-järjestelmässä.

Tulevaisuuslautakunta

Varhaiskasvatuspalveluissa käsitellään lapsi- ja perheasioihin liittyviä tietoja ja suunnitelmia. Varhaiskasvatuksen tietoaineistoja on esimerkiksi Daisy-toiminnanohjausjärjestelmässä ja varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardassa.

Opetuspalveluissa käsitellään opettaja-, opetus-, oppilas- ja opiskelijatietoja, kuten rekisteritietoja, todistuksia, opiskeluun liittyvät päätöksiä, valintoja, tilastoja ja raportteja. Opetuspalvelujen tietoaineistoja on esimerkiksi Wilma- ja MultiPrimus -oppilashallintojärjestelmissä sekä Koski-tietovarannossa.

Kulttuuripalveluissa käsitellään kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluiden järjestämiseen liittyviä tietoja, tilastoja ja raportteja sekä kulttuurijärjestöjen ja yhdistysten avustuksia. Kulttuuripalvelujen tietoaineistoja on esimerkiksi ProTiketti-lipunmyyntijärjestelmässä, museon kokoelmahallintajärjestelmässä ja kirjaston Koha-toiminnanohjausjärjestelmässä.

Vapaa-aikapalveluissa käsitellään liikunta- ja nuorisopalveluiden, yhdistysten ja vapaan sivistystyön (Raahe-opisto, Musiikkiopisto) tietoaineistoja. Lisäksi vapaa-aikapalveluissa käsitellään liikunta- ja nuorisoyhdistysten avustuksia. Vapaa-aikapalvelujen tietoaineistoja on esimerkiksi Hellewi-kurssinhallintaohjelmassa, CaseM-asiointipalvelussa ja Timmi-tilavarausjärjestelmässä. Liikuntapalvelujen tietoaineistot siirtyvät vuoden 2022 aikana osaksi rakennetun ympäristön lautakunnan tietovarantoja.

Rakennetun ympäristön lautakunta

Maankäyttö ja mittauspalvelut käyttävät yleiskaavaan, osayleiskaavaan ja asemakaavaan, kartta- ja johtotietoihin sekä maaomaisuuden hallintaan liittyviä tietoja. Lisäksi tietoja käytetään kiinteistökauppatietojen hallintaan ja tallentamiseen. Tietoaineistoja on esimerkiksi FactaMap-paikkatietojärjestelmässä ja kunnallistekniikan YT-Cad -suunnittelujärjestelmässä.

Tilapalveluissa käsitellään kaupungin omien toimitilojen kiinteistönhoitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen, vuokraamiseen sekä tilahallintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavia tietoja. Tilapalvelujen tietoaineistoja on mm. Haahtelan kiinteistö- ja rakennustietojärjestelmässä.

Ateria- ja puhtauspalvelut käsittelevät kaupungin järjestämien ateria- ja puhtauspalvelujen tuottamiseen tarvittavia tietoja. Tietoaineistoja on esimerkiksi ateriapalvelujen Matilda-toiminnanohjausjärjestelmässä ja AIVO-tuotannonohjausjärjestelmässä.

Kuntatekniikassa käsitellään katujen ja yleisten alueiden, viemäriverkoston, pienvenesatamien sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen, kunnossa- ja ylläpitoon liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavia tietoja. Kuntatekniikan tietoaineistoja on esimerkiksi Sonet-varastokirjanpitojärjestelmässä ja FactaMap-paikkatietojärjestelmässä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan keskeisiä tietoja ovat rakennusten pääpiirustukset, rakenne- ja erityissuunnitelmat, lupahakemukset ja -päätökset ja katselmuspöytäkirjat. Tietoja käytetään myös ympäristönsuojelulain velvoittamien tehtävien, kuten ympäristölupien ja -tarkastusten, hoitamiseen. Tietoaineistoja on esimerkiksi Lupapiste-palvelussa ja Facta-kuntarekisterissä.

Asiakirjojen antamisesta päättävä viranomainen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on.