Kaavoitus

Kaavoitus ohjaa ympäristön eri toimintojen sijoittumista kaupungin alueella. Raahen kaupungin vireillä olevia kaavoja ja kaavoituksen muita projekteja koskevat ajankohtaiset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan virallisen ilmoitustaulun lisäksi tällä sivulla. 

Ajankohtaista kaavoituksessa

Kaavoituksen ajankohtaiset työt ovat pääasiassa kulloinkin nähtävillä olevia kaavoja. Ajankohtaisia työvaiheita koskevat kuulutukset on listattu alla. Kaikkien julkaistujen töiden asiakirjoihin voi tutustua projektikohtaisilla alasivuilla.

Julkisen nähtävilläolon aikana on mahdollista osallistua suunnitteluun antamalla palautetta. Osallistumismahdollisuudet on kuvattu ja palautteen anto on ohjeistettu kunkin työn yhteydessä. Kirjallinen palaute jätetään kaavoituksen postiosoitteeseen. Sähköistä yhteydenottoa varten voi käyttä kaupungin etusivun Verkkoasioinnissa olevaa Yhteydenotto-lomaketta. Lisäksi on yhteydenottoja varten kunkin työn sivulla annettu työhön liittyvien yhteyshenkilöiden tiedot.

Nähtävillä olevat työt löytyvät kuvalinkkeinä sivun alaosasta.

Kysely asiakaskokemuksista avoinna 15.8.2019 saakka

Ympäristöministeriön kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa.

Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriön kyselyyn asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen. Uudistuksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Lisää tietoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta löytyy http://www.mrluudistus.fi-sivustolta.

Tässä kyselyssä pyritään kuulemaan asiakkaita, joilla on kokemusta etenkin kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä muutoshankkeista. Muutoshankkeella tarkoitetaan esimerkiksi kaavoitusta, talon rakentamista, lunastusmenettelyä, tonttijakoa, katusuunnittelua tai muuta vastaavaa ympäristön maankäytön muuttamisen hanketta tai päätöstä, jonka kunnan tai valtion viranomainen hyväksyy.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, ja se on avoinna 15.8.2019 asti.
Suora linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/01C26F4D2E6E5892. Kysely löytyy myös [otakantaa.fi]otakantaa.fi –sivulta nimellä Kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/381/

Miljöministeriets enkät om kundupplevelser i förändringsprojekt med koppling till planläggning och planering av markanvändningen

Vi ser gärna att du svarar på miljöministeriets enkät om kunduppleveler i förändringsprojekt som har koppling till planläggning och planering av markanvändningen. Syftet med enkäten är att med tanke på revideringen av markanvändnings- och bygglagen samla in information om hur allmänheten ser på olika frågor.

Målet med revideringen av markanvändnings- och bygglagen är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av byggandet, stödja medborgarnas möjligheter att påverka den planering och det beslutsfattande som rör deras egen livsmiljö samt säkerställa att lagtexten är tydlig och konsekvent. Miljöministeriet ansvarar för beredningen. Mer information om revideringen av markanvändnings- och bygglagen finns på webbplatsen www.mblreform.fi.

Med den här enkäten vill vi höra kunder som framför allt har erfarenheter av förändringsprojekt med koppling till planläggning och planering av markanvändningen. Med förändringsprojekt avses t.ex. planläggning, husbyggen, tillståndsförfaranden, tomtindelning, gatuplanering eller andra projekt eller beslut som innebär förändringar i markanvändningen i omgivningen och som ska godkännas av en kommunal eller statlig myndighet.

Enkäten kan besvaras fram till den 15 augusti 2019. Det tar ca 10 minuter att fylla i den.
Direkt länk: https://link.webropolsurveys.com/S/B1DA699EF0868CA1.
Enkäten finns också på webbplatsen dinåsikt.fi (Kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/381/)

Nähtävillä olevat kaavat

 

 

Näkymä Rantakadulle yläviistosta tornitalosta katsottuna 5.8.2011.
Näkymä Rantakadulle tornitalosta katsottuna. Kuva: Raahen kaupungin arkisto, Kaavoitus 5.8.2011.
Kaavoitus
Tekninen keskus
Ruskatie 1
92140 Pattijoki.
kaavoitus [at] raahe.fi.