Yksityisteiden parantamisavustukset vuonna 2019

Yksityistien parantamisavustus on tarkoitettu suurempiin tien parantamishankkeisiin, ei kunnossapitotoimenpiteisiin. Raahen kaupunki avustaa tiekuntia määrärahojen puitteissa.

Kaupunki avustaa sellaisia yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustusta haetaan liitteenä olevalla lomakkeella: Parantamisavustushakemus-2019. Hakemukseen tulee liittää suunnitelmakartta, johon toimenpiteet on merkitty sekä kopio tiekunnan kokouspöytäkirjasta (jossa avustuksen hakemisesta on päätetty) ja todistus tai muu tuloste ajantasaisista tiedoista tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Vuonna 2019 avustettavien hankkeiden tulee olla tehtynä marraskuun 2019 loppuun mennessä.

AVUSTUSHAKEMUKSET PALAUTETAAN 26.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella: Raahen kaupunki, Tekninen keskus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostiin: jussi.kauppinen [at] raahe.fi.

Parantamisavustukset käsitellään elokuun aikana rakennetun ympäristön lautakunnassa.

1. Valtionavustuskelpoisen yksityistien parantamisavustus

Valtio avustaa yksityisteiden parantamista omien ehtojensa mukaisesti. Valtion avustusosuus normaaleissa parantamishankkeissa on 50 % kustannusarviosta.

Kaupunki avustaa tiekuntia harkinnanvaraisesti enintään 20 %:n osuudella Ely-keskuksen hyväksymistä kustannuksista. Avustusta haetaan kaupungilta vasta sen jälkeen, kun hankkeelle on saatu myönteinen valtionapupäätös.

Valtionavustushakemuksen laatiminen ja hankkeen muu valmistelu sekä toteutus kuuluvat tiekunnalle. Kaupunki teettää tielle kantavuusmittaukset sekä avustaa parannussuunnitelman laatimisessa. Valtionapuhankkeissa kaupunki valmistelee ja maksaa avustuksen tiekunnalle sitten, kun Ely-keskukselta on toimitettu kaupungille pöytäkirja lopputarkastuksesta sekä päätös työn hyväksymisestä, josta voidaan todeta Ely-keskuksen hyväksymät kustannukset.

Hyväksytyistä kustannuksista lasketaan kaupungin harkinnanvaraisesti myöntämä avustusprosenttiosuus, joka siirretään tiekunnan ilmoittamalle tilille.

Mikäli hankkeelle on joko sellaisenaan tai sitä tarkoituksenmukaisesti laajentamalla mahdollista saada valtionapua, ei kunta avusta sitä yksinään, vaan hankkeelle tulee hakea ensisijaisesti valtion avustusta.

2. Parantamisavustukset muilla teillä

Parantamisavustuksen saamisen ehtona on, että tien on oltava pysyvän asutuksen pääsytie, jolla on toimiva tiekunta.

Kunnan avustusosuudeksi muodostuu enintään 50 % hankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

  • huonokuntoiset sillat ja tierummut
  • tulva- ja routavauriot
  • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen
  • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

Kuivatuksen parantamista (sivuojien ja laskuojien tekeminen tai korjaaminen) avustetaan pääsääntöisesti vain laajemman perusparantamisen yhteydessä. Normaali ojien perkaaminen kuuluu hoitoon ja kunnossapitoon.

Tien tason parantamiseen perusvaatimuksia korkeatasoisemmaksi (esim. kestopäällystämiseen tai tievalaistukseen) avustusta ei myönnetä.

Myöskään tavanomaista kunnossapitoa tai uusien yksityisteiden rakentamista ei avusteta parantamisavustuksin.

Avustuspäätöksessä ilmoitetaan hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio, avustusprosentin suuruus, avustuksen enimmäismäärä sekä päätöksen voimassaoloaika (päätöksentekopäivämäärä - hankkeen vaadittu valmistumispäivämäärä). Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten tulee syntyä päätöksen voimassaoloaikana.

Myönnetty perusparantamisen avustus maksetaan jälkikäteen tiekunnan tilille hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan myöntämisvuonna.

Ennen avustuksen maksua tulee tiekunnan järjestää loppukatselmus niin että kaupungin edustaja on paikalla.

Tiekunta laatii lopputarkastuspöytäkirjan ja toimittaa sen kaupungin edustajalle.

Kustannusarvion perustella laskettua avustussummaa ei kasvateta päätettyä suuremmaksi kustannusarvion ylittyessä.

Kaupunki ei maksa tiekuntien urakoitsijoilta tulevia laskuja, vaan maksaa avustuksen omavastuuosuudella vähennettynä tiekunnan tilille.

Lisätiedot

Liikennesuunnittelija Jussi Kauppinen, puh. 044 439 3520, jussi.kauppinen [at] raahe.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa