Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki on laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa, jota toteutetaan kolmitasoisen tuen mukaisesti osana varhaiskasvatuspäivää. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti ja huomioidaan niin vahvuudet kuin tukea tarvitsevat kehityksen ja oppimisen alueet.

Yhteistyötä tehdään huoltajien sekä terveydenhuolto-, opetus- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Tuki annetaan ensisijaisesti lapsen päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää pienryhmässä.

Raahen varhaiskasvatuspalveluissa on neljä kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) ja kommunikaatio-ohjaaja, jotka toimivat yhteistyössä lasten, huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Milloin kasvun ja oppimisen tukea tarvitaan?

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja / tai kommunikaatio -ohjaajan tuki on tarpeen, jos lapsella on

 • viivästynyt puheen- ja kielenkehitys tai muu kehityksen viivästymä
 • puheen ymmärtämisen haasteita
 • sosiaalisten taitojen vaikeutta esim. lapsi ei osaa leikkiä tai leikit eivät suju
 • käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita; liiallinen arkuus, pelokkuus, sopeutumattomuus, itsesäätelyn pulmat
 • aistisäätelyn pulmia; aistihakuisuus, aistiyli- ja aistialiherkkyys
 • tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja ylläpidon pulmia
 • siirtymätilanteiden haasteita
 • kädentaitoihin ja liikkumiseen liittyviä haasteita
 • oppimisen vaikeutta
 • muutoksia elämäntilanteessa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

 • konsultoi ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä
 • on mukana huoltajien ja henkilökunnan kanssa yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa
 • havainnoi ja arvioi lapsen kehitystä yhteistyössä huoltajien ja henkilökunnan kanssa sekä ohjaa lapsen tarvittaessa arvioihin ja tutkimuksiin
 • tekee huoltajien luvalla monialaista yhteistyötä mm. puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien, perheneuvolan, neuvolan, kehitysvammapalveluiden ja koulun kanssa
 • on tukena kuntoutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa
 • tekee yhteistyötä yksiköiden johtajien kanssa
 • arvioi ja kehittää varhaiserityiskasvatusta

Kommunikaatio-ohjaaja

Antaa tietoa, ideoita ja ohjausta erilaisten kommunikointikeinojen (kuvat, viittomat, esineet) käyttöön.

 • Kaikki lapset hyötyvät visuaalisuudesta ja erilaisista kommunikointikeinoista, joiden avulla lapsi kehittää vuorovaikutustaitojaan, kieltään ja ajatteluaan sekä oppii jäsentämään ympäristöään.
 • Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä vahvistetaan, kun lapsella on haasteita puheen ja kielen kehityksessä, puheen ymmärtämisessä, toiminnanohjauksessa tai käytöksen säätelyssä.
 • Keinoista voi tulla lapsen pysyvä ilmaisukeino tai puheen ymmärtämistä helpottava tuki läpi elämän.
Lapsi kirjoittaa.
Kuva: Pixabay.
Yhteystiedot ja toiminta-alueet

Kaisu Aulakoski
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
kaisu.aulakoski [at] raahe.fi
Puh. 040 135 6934

 • Ollinsaaren päiväkoti
 • Antinkankaan päiväkoti
 • yksityiset päiväkodit
  Ilopirpana, Pilke Majakka, Pikku Pietari ja Lystilinna

Henni Koivula
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
henni.koivula [at] raahe.fi
Puh. 040 135 6863

 • Pattasten päiväkoti
 • Satulehdon päiväkoti

Ansa Alakurtti-Björkman
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
ansa.alakurtti-bjorkman [at] raahe.fi
Puh. 040 311 0444

 • Vihannin päiväkoti
 • yksityinen päiväkoti Heikkari
 • Saloisten päiväkoti
  etäryhmä Vekkula
 • perhepäivähoito
 • ryhmäperhepäiväkoti Tipsula

Eeva-Lotta Riekki
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
eeva-lotta.riekki [at] raahe.fi
Puh. 040 130 8218

 • Kummatin päiväkoti
 • Lybeckerinpuiston päiväkoti

Marjo Lahti
Kommunikaatio-ohjaaja
marjo.lahti [at] raahe.fi
Puh. 044 439 4329