vireillä

Ak 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava

Suunnittelualue sijoittuu Raahen kaupungin 30. kaupunginosaan, Raahen keskustan läheisyyteen, Pitkänkarin alueelle, Kaupunginlahden (Pikkulahden) länsirannalla.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 ha ja alue on Raahen kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä Raahen kaupungin monipuolista tonttitarjontaa ja kehittää uusi kaupunkiympäristöön sijoittuva merellinen ja luonnonläheinen kaupunkirakennetta täydentävä asuntoalue ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus Kaupunginlahdenrannan (Pikkulahti) ja Pitkäkarin alueelle.

Alue tulee suunnitella siten, että se muodostaa ehjän kokonaisuuden viereisen vireillä olevan Pikkulahden asemakaava-alueen sekä Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman kanssa.

Tavoitteena on kehittää Kaupunginlahdenrantaan kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen ja vetovoimainen asuinympäristö, joka täydentää kaupunkirakennetta ja parantaa Kaupunginlahdenrannan kokonaisilmettä.

Meren läheisyys tuo asuinympäristölle omaleimaisen piirteen, jota hyödynnetään hienovaraisesti alueen kaikissa suunnitteluvaiheissa.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon suunnittelualueen rajautuminen valtakunnallisesti arvokkaaseen Vanhaan Seminaarin (RKY 2009) alueeseen.

Liikenteellisenä tavoitteena on luoda alueelta sujuvat, turvalliset ja selkeät yhteydet alueen ulkopuoliseen katuverkkoon.

Asiaa on käsitelty viimeksi 29.10.2019 §122, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 4.11. – 3.12.2019 väliseksi ajaksi.

Yleisötilaisuus, jossa asemakaavaluonnos esitellään, pidetään lauantaina 16.11.2019 klo 13.00 – 16.00 Brain Centerin aulassa (Rantakatu 5 D, Raahe).

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja
 

Kehittämislautakunnan pöytäkirjaote  29.10.2019 §122 (pdf)
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 25.9.2018 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 29.10.2019 (pdf)
Raahe-Pitkäkari-Pikkulahti 2018 ympäristöselvitys liitteineen 31.12.2018
Meluselvitys, Kaupunginlahdenranta (Ak 215), 4.2.2019 (pdf)
Työpajatilaisuuden 8.9.2018 raportti 27.11.2019 (pdf)
Asukaskyselyraportti 14.12.2018 (pdf)
Asemakaavaluonnos 29.10.2019 (pdf)
Kaavaselostus 29.10.2019 (pdf)
Havainnepiirros 29.10.2019 (pdf)

 

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Vireilletulo

Asiaa on käsitelty viimeksi 13.12.2017 §94, jolloin kehittämislautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Ortoilmakuva Kaupunginlahdenrannan asemakaavan alueelta.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala