nähtävillä

Akm 242: Vanhan kaupungin asemakaava

Asemakaava on esitetyllä muutosalueella vanhentunut tai se ei asemakaavan hyväksymisen jälkeisten muutosten takia ole enää ajantasainen. Asemakaavanmuutos on tuotu vireille kaavoitusohjelmassa 2018. Asemakaavoitusta varten on alueelle asetettu ehdollinen rakennuskielto.

Asemakaavanmuutos

Asemakaavanmuutos koskee Raahen Vanhan Kaupungin 1.-4. kaupunginosien korttelialueita, 5. kaupunginosan Koulukatuun rajautuvia korttelialueita ja 15. kaupunginosan korttelia 55 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 32,65 hehtaaria.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Rantakatuun, pohjoisessa Pitkänkarinkatuun, etelässä Koulukadun varren tontteihin ja osin Sovionkatuun sekä idässä Palokunnankatuun ja Miljoonaperän asuinalueeseen.

Alue on kulttuuriympäristönä erityisen arvokas. Se on Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit (RKY). Museovirasto on inventoinut RKY-luettelon vuonna 2009 kuvaamaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitetta. Osa suunnittelualueesta kuuluu kaupunkiarkeologiseen alueeseen Raahen vanha asemakaava-alue. Alue luetaan kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

Asemakaavoituksen tavoitteena on ratkaista aluekokonaisuuden rakennuskannan suojelua koskevat kysymykset sekä mahdollisuudet lisärakentamiseen. Alue osoitetaan asemakaavalla yleiskaavan mukaisesti pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Asemakaavoituksessa huomioidaan alueella olevat julkiset palvelut.

Asemakaavoitustyö tapahtuu kaupungin ja työtä varten valitun konsultin yhteistyönä. Asemakaavoitusta varten tullaan laatimaan tarvittavat selvitykset pääosin konsulttityönä. Muun muassa suunnittelualueen rakennuskannan arvot, alueen toteutunut rakentaminen ja toiminnan sisältö tutkitaan sekä määritellään mahdollinen täydennysrakentamisen tapa ja mitoitus.

Asemakaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 26.2.2020. Neuvottelua varten laadittiin tarkennettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS ja kaavoitusprosessi esitellään julkisesti yleisötilaisuudessa syksyllä 2020.

Asukaskysely

Vuoden 2020 selvitysvaiheen lähtötietojen keräämistä varten avattiin asukaskysely. Kysely oli avoinna aikavälillä 1.6. - 31.7.2020.

Wanhan Raahen elinkeinotyöpaja

Vanhan kaupungin asemakaavanmuutoksen lähtötietoja kartoitetaan 20.8.2020 Wanhan Raahen elinkeinotyöpajassa, joka on tarkoitettu Wanhan Raahen yrittäjille ja elinkeinojen kehittämisestä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna 13.8.2020 saakka.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Rakennuskielto

Asiaa on käsitelty viimeksi 14.1.2019 § 5, jolloin kaupunginhallitus päätti asemakaavan ajanmukaisuudesta ja rakennuskiellosta suunnittelualueella. Rakennuskielto on MRL 53 § mukaisesti voimassa kaksi vuotta.

Ehdollisella rakennuskiellolla kielletään MRL 53 §:n nojalla purkaminen ja muu rakentaminen paitsi:

  • olemassa olevan rakennuksen säilymiselle välttämätön vähäinen kunnostaminen ja korjausrakentaminen sekä
  • olemassa olevan rakennuksen ylläpitämiseksi välttämättömät huoltotoimet ja korjausrakentaminen.

Erityisestä syystä MRL 171 § mukaisesti hyväksyttävin maankäytöllisin perustein voidaan lupa rakentamiselle tai toimenpiteelle hyväksyä poikkeamismenettelynä ehdollisen rakennuskiellon estämättä.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Aloitusvaihe

Vanhan kaupungin asemakaavan muuttaminen on tuotu vireille kaavoitusohjelmassa 2018 (KH 12.2.2018 § 27, tarkistettu kaavoitusohjelma). Kehittämislautakunta hyväksyi 3.12.2019 laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asemakaavanmuutoksen vireilletulosta 11.12.2018 § 127. Vireilletulo kuulutettiin 19.1.2019.

Vireilletulon yhteydessä julkaistiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Asemakaavoitusprosessin suunnittelusta ja selvitystarpeista pidettiin viranomaistyöneuvottelu 28.2.2019. Varsinainen asemakaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 26.2.2020.

Asemakaavan laadintatyö on kilpailutettu ja työhön valitun konsultin kanssa pidettiin työn aloituspalaveri 31.10.2019 ja sitä täydennettiin 26.2.2020.

Konsulttityöhön sisältyvät selvitykset laaditaan vuoden 2020 aikana.

Osallistaminen aloitusvaiheessa

  • asukaskysely aikavälillä 1.6. - 31.7.2020, raportti tulossa
  • Wanhan Raahen elinkeinotyöpaja 20.8.2020, raportti tulossa

Lakkautettuun kaavoitusprosessiin (akm 229, Bio huvimyllyn tontti) liittyvä selvitys:

Asemakaavoitusprosessi Bio Huvimyllyn tontilla päätettiin lakkauttaa (KH 6.4.2020 § 90). Kyseiseen asemakaavanmuutokseen sisältyvät suunnittelukysymykset ratkaistaan nyt vireillä olevassa Vanhan kaupungin asemakaavanmuutoksessa.

Opaskartalla esitetty Akm 242 kaavanrajaus. Kuva Raahen kaupunki 2019.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen