vireillä

Akm 241: Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on maankäytön säilyminen nykyisen kaltaisena. 
Liikenteen toimivuus- ja turvallisuustekijöiden nykyistä parempi hallinta kaduilla ja korttelialueilla on keskeinen suunnittelun päämäärä.

Suunnittelualue sijoittuu Raahen kaupunginosan 17 kortteleihin 3 ja 1, käsittäen kortteleihin liittyvät katu-, liikenne- ja viheralueet. Korttelit ovat rakentuneet voimassaolevan asemakaavan mukaisesti. Korttelissa 3 sijaitsee liikennöinti- ja rahtiyritys. Korttelissa 1 toimivat huoltoasema sekä autokorjaamo. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,48 ha. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ouluntiehen, etelässä Ratakadun varren tontteihin, idässä Ouluntien, Oulunväylän ja Ratakadun muodostamaan risteysalueeseen ja lännessä Miljoonaperän asuinalueeseen.

Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen liikenneturvallisuuden ja kaupunkikuvan parantaminen, mahdollistaa olemassa olevien toimintojen jatkuminen alueella sekä jouhevoittaa alueen halki kulkevaa kevyttä liikennettä sekä moottoriajoneuvoliikennettä. 

Lisäksi suunnittelualueen rakennuskannan arvot on tutkittu ja määritelty alueen mahdollinen täydennysrakentaminen. 
Asemakaavoitusta varten on laadittu liikennejärjestelyiden yleissuunnitelma, kaupunkikuvallinen selvitys ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan inventointi.

Ouluntien liikennepalvelualueen asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 1.4.-3.5.2019 MRL 62 §:n mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa 11.4.2019 Tapahtumatalo Raahen Fregattisalissa.

Asemakaavaluonnoksesta saatu palaute ja asemakaavaehdotus käsiteltiin kehittämislautakunnassa 28.5.2019 §65.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Luonnos

Asiaa on käsitelty viimeksi 26.3.2019, jolloin kehittämislautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen mielipiteiden esittämistä varten nähtäville 1.4. - 3.5.2019 väliseksi ajaksi.

Yleisötilaisuus, jossa asemakaavan muutosluonnos esitellään pidetään torstaina 11.4.2019 klo 18.00 - 20.00 Tapahtumatalo Raahen Fregatti-salissa (Kirkkokatu 28, 2  krs., Raahe).


Vireilletulo

Asiaa on käsitelty viimeksi 27.11.2018, jolloin kehittämislautakunta päätti kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

Näkymä kohtisuoraan ylhäältä Ouluntien liikennepalvelualueen kaavamuutoksen alueesta.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala