nähtävillä

Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alue

Kohteen suunniteltu uusi käyttötarkoitus poikkeaa yleiskaavasta, joten asemakaavanmuutos tehdään
sen johdosta huomioiden yleiskaavan tarkoitus ja sisältövaatimukset.

Asemakaavanmuutos

Asemakaavanmuutos koskee Raahen kaupungin 38. kaupunginosan Varvi-Välikylä korttelia 3828 ja siihen liittyvää katualuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria.

Suunnittelualue sijaitsee Välikylässä osoitteessa Rautaruukintie 35. Alue on Rautaruukintien ja Valtakadun risteyksessä liikennealueeseen ja metsään rajautuvalla alueella. Alueen läheisyydessä on Välikylän asuinalue.

Asemakaavanmuutoksen kohteena on oppilaitoskäytöstä poistunut Aikuiskoulutuskeskus. Alue on Raahen kaupungin omistuksessa. Raahen kaupunki on vuokrannut kiinteistön rakennuksineen Ruona Oy:lle. Entisen aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin suunnitellaan sijoitettavaksi uutta omistaajaa palvelevaa toimintaa yleiskaavasta poiketen.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on tutkia korttelialueen käyttötarkoitus uudelleen. Asemakaavanmuutoksella tutkitaan myös rakentamistehokkuus vastaamaan tontille sijoitettavaksi suunniteltua uutta toimintaa. Yleiskaavasta pokkeaminen tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä riittävillä yleiskaavan tarkoitusta vastaavilla selvityksillä.

Asemakaavoitustyö tapahtuu kaupungin ja työtä varten valitun konsultin yhteistyönä. Asemakaavoitusta varten laadittavat selvitykset tehdään konsulttityönä. Muun muassa suunnittelualueen toiminnan sisällön vaikutukset lähiympäristöön ja aluerakenteeseen tulee pystyä arvioimaan tehtävien selvitysten pohjalta. 

Asemakaavan muuttaminen on tuotu vireille kaavoitusohjelmassa 2020 (KH 20.12.2020 § 404). Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asemakaavanmuutoksen vireilletulosta 14.1.2020 § 5.
Vireilletulosta on ilmoitettu 29.2.2020.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Aikuiskoulutuskeskus ilmakuvassa.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen