Työllistämisen kuntalisä

Liite 1. Raahen kaupungin päivitetty työllisyyden kuntalisä.

Raahen kaupunki voi myöntää työnantajalle työllistämisen kuntalisää myös ilman palkkatukivelvoitetta, kun se työllistää

 • raahelaisen työttömän henkilön, joka on saanut yli 300 päivää työmarkkinatukea: 500 € / kk
 • raahelaisen työttömän henkilön, joka on saanut yli 1000 päivää työmarkkinatukea: 750 € / kk.

Kuntalisää myönnetään siihen asti, kunnes henkilön työssäoloehto täytyy (yleensä 8 kk).

Työsuhteen ehdot:

 • Viikottainen työaika tulee olla pääsääntöisesti vähintään 85 % alan kokoaikaisesta työajasta.
 • TES:n mukainen palkkaus.
 • Työsuhteen tulee olla pääsääntöisesti kestoltaan vähintään 8 kk. Jos työllistettävän henkilön työssäoloehto täyttyy tätä ennen, myös lyhyempi työsuhde on mahdollinen kuntalisän kannalta.

Muut kuntalisän ehdot:

 • Palkkatuki ja kuntalisä eivät yhdessä saa ylittää 50 % työllistettävän henkilön palkkakustannuksista.
 • Muiden kuin elinkeinotoimintaa harjoittavien työnantajien osalta (jotkut 3. sektorin toimijat): palkkatuki ja kuntalisä yhdessä eivät saa ylittää henkilön palkkauksesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Vaihtoehtoisesti kuntalisää voidaan myöntää muihin kustannuksiin kuin palkkauskustannuksiin, kuten työntekijän koulutukseen (esim. korttikoulutuksiin), työvälineisiin tai muihin työsuhteesta johtuneisiin kustannuksiin.
 • Tuki on harkinnanvarainen ja riippuvainen kunnan työllisyysmäärärahoista.
 • Kuntalisähakemukseen on liitettävä mukaan työsopimus ja mahdollinen palkkatukipäätös.
 • Työnantajalla tulee olla kaikki lakisääteiset velvoitteet hoidettuna.
Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilu
Hanna Rahko
hanna.rahko [at] raahe.fi
Puh. 040 130 8246

Kuntalisähakemukset ja kuntalisätilityslomake liitteineen toimitetaan osoitteella:
Raahen kaupunki / kirjaamo
PL 62
92101 RAAHE