Miten saan tiedon päätöksestä

Tieto päätöksestä toimitetaan kaikille tarjouksen jättäneille, kun hankintapäätös on tehty. Keskeneräisistä hankintaprosesseista ei tiedoteta millään tavalla.

Päätöksen toimittaminen

Tieto tehdystä päätöksestä perusteluineen ja vertailuineen sekä muutoksenhakuohjeineen toimitetaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta samanaikaisesti ja samansisältöisesti. Hankintapäätöksen jälkeen kaikki alkuperäiset tarjousasiakirjat (julkisuuslain määräykset huomioiden) ovat asianosaisten nähtävissä hankintapalveluissa.

Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat hankintapäätöksen liitteenä.

Hankintaoikaisu

Hankintayksikön päätökseen tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Valitus markkinaoikeuteen

Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa muutoksenhakukeinona on myös oikaisuvaatimuksen rinnalla toisena muutoksenhakukeinona valitus markkinaoikeuteen, joka myös tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän sisällä hankintapäätöksen saamisesta.

Muualla verkossa

Hankintalaki

Markkinaoikeus