Kompostointi-ilmoitus

Uudistunut jätelaki edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien asuinkiinteistöjen sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa. Raahessa jätehuoltoviranomaisena toimii rakennetun ympäristön lautakunta. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Mikä kompostointi-ilmoitus?

Ilmoitusvelvollisuus perustuu uudistuneeseen jätelakiin ja se koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja. Ilmoitusten avulla seurataan kiinteistöjen biojätteen käsittelytapaa niissä tapauksissa, kun kiinteistö ei ole liittynyt biojätteen osalta kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Lisäksi ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätysasteen toteutumista.

Kompostointi-ilmoituksen tekoon velvoittavat myös 1.2.2023 voimaan tulleet Raahen kaupungin uudet jätehuoltomääräykset (hyväksytty rakennetun ympäristön lautakunnassa 14.12.2022).

Ilmoitusvelvollisuus koskee elintarvikebiojätteen kompostointia. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Milloin kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Raahessa ilmoituksen voi tehdä 29.12.2022 alkaen. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. Kiinteistöjen, joilla elintarvikebiojätteen kompostointi on aloitettu ennen jätehuoltomääräysten voimaantuloa, tulee tehdä kompostointi-ilmoitus 1.2.2023 mennessä. Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava viiden vuoden välein.

Myös kompostoinnin loppumisesta on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä lopettamisesta.

Mitä minun pitää huomioida, kun kompostoin biojätettä?

Elintarvikebiojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava asianmukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Kompostoriin ei saa laittaa maatumatonta jätettä eikä vieraslajeiksi luokiteltavia kasveja tai niiden osia.

Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Oikein ylläpidetyllä kompostorilla estetään esimerkiksi jyrsijäongelmia ja hajuhaittoja.

Miksi kompostoinnille pitää nimetä vastuuhenkilö?

Jäteasetuksen 43 §:ssä säädetään, mitä tietoja jätteen käsittelijän on annettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle, kun kiinteistöllä kompostoidaan biojätettä.

Mitä jos minulla on yhteinen kompostori naapurin kanssa?

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen.

  • Yhteisestä kompostorista kompostointi-ilmoituksen tekee kompostoinnin vastuuhenkilö, joka vastaa biojätteen kompostoinnista.
  • Vastuuhenkilö tekee ilmoituksen kaikkien kompostoria käyttävien osalta vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta.
  • Lopettavan vastuuhenkilön on ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista, jos vastuuhenkilö vaihtuu.
  • Mikäli olet yhteisen kompostorin käyttäjä, olethan yhteydessä kompostorin vastuuhenkilöön ja pyydät häntä täyttämään ilmoituksen.

Kimppakompostorista voi tehdä kompostointi-ilmoituksen sekä sähköisellä lomakkeella että ilmoituslomakkeella. Käytettäessä sähköistä lomaketta tulee kimppakompostorin vastuuhenkilön tehdä oma ilmoitus kaikkien kompostoria käyttävien kiinteistöjen osalta. Käytettäessä ilmoituslomaketta voi yhdellä lomakkeella ilmoittaa kerralla yhteensä neljän kiinteistön kimppakompostoinnista.

Taloyhtiön kaikkien osakkaiden yhteisessä käytössä olevasta kompostorista tehdään vain yksi kompostointi-ilmoitus koko yhtiötä koskien, esimerkiksi isännöitsijän toimesta.

Tee ilmoitus kompostoinnista

Jos kiinteistösi sijaitsee Raahessa, voit tehdä kompostointi-ilmoituksen sähköisellä lomakkeella Raahen jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä myös ilmoituslomakkeella, jonka voit lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen ymparisto [at] raahe.fi tai postitse osoitteeseen Raahen kaupungin jätehuoltoviranomainen, Tekninen keskus, Rantakatu 8E, 92100 Raahe.

Siikajokiset tekevät ilmoituksen Siikajoelle.

Ilmoituksia käydään läpi saapumisjärjestyksessä. Et saa erillistä vastausta ilmoituksen vastaanotosta. Olemme yhteydessä, mikäli tarvitsemme lisätietoja ilmoitukseesi liittyen tai ilmoitusta ei hyväksytä. Ilmoitusten tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätelain 143 §:n mukaiseen jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkastaa kompostorin asianmukaisuuden.

Lisätietoja:

Aino Alatalo, puh. 040 130 3810 tai aino.alatalo [at] raahe.fi

Kuvassa ohjeistetaan milloin kompostointi-ilmoitus tulee tehdä.
Katso tästä, koskeeko kompostointi-ilmoitus sinua.
HUOM! Mikäli lomake kysyy salasanaa, voit painaa peruuta -nappia, jolloin pääset jatkamaan lomakkeen täyttöä ilman rekisteröitymistä.