Erityisnuorisotyö

Apua ja tukea haastaviin sekä vähemmän haastaviin elämäntilanteisiin. Raahen nuorisopalveluiden toimintaan kuuluu mm. Omin Jaloin -työmenetelmä, Ankkuritoiminta ja ryhmä- ja yksilötoiminta sekä jalkautuva nuorisotyö.

Erityisnuorisotyö lähtee nuorten tarpeesta ja sitä toteutetaan sekä yksilö- kuin ryhmätoimintana, muun muassa nuorisotiloilla, kouluilla, tapahtumissa ja jalkautuessa. Erityisnuorisotyö on alle 29-vuotiaille raahelaisille nuorille suunnattua ja sitä tehdään laajasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esim. oppilashuollon, toisen asteen oppilaitosten, perusopetuksen, poliisin ja eri hankkeiden kanssa.

Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta on kohdennettua nuorisotyötä, jonka tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä vapaa-ajan toimintaa luoden nuorille turvallisen ympäristön. Ryhmätoiminnassa mahdollistetaan vertaistuki ja kehitetään nuoren omia vahvuuksia. Parhaassa tapauksessa nuori voi löytää ryhmätoiminnasta itselleen uusia ystäviä.

Yksilötoiminta

Erityisnuorisotyötä tekevä nuoriso-ohjaaja auttaa nuorta nuorisotyöllisin menetelmin, jos jokin asia askarruttaa tai kaivataan ratkaisua elämän solmukohtiin. Yhteydessä voi olla puhelimitse, viestitse tai sähköpostitse. Tarvittaessa sovitaan tapaaminen ja yhdessä keskustellaan sekä etsitään ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Erityisnuorisotyötä toteutetaan myös Omin jaloin-työmenetelmää hyödyntämällä.

Omin jaloin -työmenetelmä 

Raahen kaupungin nuorisopalvelut tarjoavat 13-17 –vuotiaille maksutonta ja vapaaehtoista Omin jaloin -työmenetelmää, joka koostuu keskimäärin neljästä tapaamiskerrasta nuoren ja menetelmän käyttöön koulutetun ohjaajan välillä. Kyseessä on elämäntaitoja tukeva palvelu ja ehkäisevän lastensuojelun menetelmä, johon nuori ei tarvitse lähetettä 

Tavoitteena on: 

  • lisätä nuoren itsenäistä ymmärrystä omien valintojen vaikutuksesta nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen, 
  • kartoittaa nuoren tuen tarvetta ja helpottaa sen saamista eri palveluista, 
  • vahvistaa nuoren ymmärrystä omassa elämässään ilmenevistä riskeistä ja voimavaroista sekä nuoren oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Omin jaloin -työmenetelmässä tarkastellaan nuoren omaa elämäntilannetta ja tulevaisuutta sekä nuoren elämän vahvuuksia ja mahdollisia haasteita yhdeksän eri osa-alueen näkökulmasta (terveys ja hyvinvointi, perhe, seurustelu, päihteet, harrastukset ja vapaa-aika, rikkeet, kaverit, raha, koulu).  

Viimeisellä tapaamiskerralla käydään läpi aikaisemmilla tapaamisilla esiin nousseita aiheita yhdessä nuoren ja tämän huoltajien kanssa. Mikäli jatko-ohjauksen tarvetta on, ohjataan nuori ja/tai hänen perheensä muihin heille parhaiten soveltuviin palveluihin. 

Mukaan voi ohjautua eri tahojen kautta, esim.: 

  • koulu 
  • lastensuojelu 
  • vanhemmat
  • terveydenhuolto 

Nuori voi myös itse tulla mukaan toimintaamme, olemalla suoraan yhteydessä yhteen ohjaajista. 

Voit täyttää perustietolomakkeen     itse ennen ensimmäistä tapaamista tai ensimmäisellä tapaamiskerralla yhdessä ohjaajan kanssa.

Jalkautuva nuorisotyö

Siellä missä nuoretkin.

Yökatupäivystykset ja jalkautuva nuorisotyö painottuu nuorten vapaa-ajalle ja sitä tehdään Raahen keskustan alueella, sivukylillä sekä seutukunnissa. Tarkoituksena on kohdata perinteisen nuorisotilatoiminnan ja kouluajan ulkopuolelle jäävät nuoret ja nuoret aikuiset, lisätä turvallisten aikuisten läsnäoloa ja ohjata heitä tarvittaessa erilaisten palveluiden piiriin.

Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on tarjota nuorille ajantasaista ja asianmukaista tietoa päihteiden haitoista ja kannustaa nuoria vaalimaan hyvinvointiaan. Tavoitteena on nostaa päihdekokeilujen aloitusikää sekä madaltaa kynnystä keskustella aiheesta. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan erilaisin kampanjoin, infojen ja jalkautumisien kautta.

Nuorten ajankohtaisiin ilmiöihin reagoiminen kuuluu myös erityisnuorisotyöhön. Oli kyse sitten, esim. päihteisiin, rahapeleihin, sosiaaliseen mediaan tai ehkäisyyn liittyvä asia, voi asiasta olla yhteydessä erityisnuorisotyöstä vastaavaan nuoriso-ohjaajaan.

Ankkuritoiminta

Raahen ankkuritiimi keskittyy lasten (alle 15-vuotiaiden) ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) tekemiin rikoksiin tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Toimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisopalveluilta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

Ankkuritiimin tapaamisiin kutsutaan, kun viranomaisten tietoon on tullut nuorta koskeva rikosepäily, huolestuttavaa tietoa päihteiden käytöstä tai muuta lakia rikkovaa toimintaa. Tällöin viranomaisilla on velvollisuus puuttua tilanteeseen. Tapaamisella työntekijät ovat kiinnostuneita nuoren omasta näkemyksestä ja kokemuksesta sekä haluavat varmistua, että nuori saa riittävän tiedon siitä, mitä millaisestakin toiminnasta voi nuorelle seurata. Kun tilanne aiheuttaa huolta, tapaamisessa voidaan yhdessä miettiä, millä tavalla ja kuka voisi nuorta parhaiten auttaa.

Raahen nuorisopalvelut ovat osa ankkuritiimiä. Nuorisopalveluilta tiimissä toimii nuoriso-ohjaaja Henna Leskinen (toimivapaalla 30.9. saakka).

Kolme ohjaajaa katsoo rannalta merelle.
Kuva: Satelliitti
Milka Perttu
nuoriso-ohjaaja (erityisnuorisotyö), 
Omin jaloin
Puh. 044 439 3353
milka.perttu [at] raahe.fi
Outi Grekula
nuoriso-ohjaaja, Omin jaloin
Puh. 040 135 6924
outi.grekula [at] raahe.fi
Henna Leskinen (toimivapaalla 30.9. saakka)
nuoriso-ohjaaja, Ankkuri-toiminta, Omin jaloin
Puh. 044 439 3351
henna.leskinen [at] raahe.fi