Kartta- ja paikkatietopalvelut

Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Paikkatiedon visuaalinen esitys on usein kartta, mutta se voi olla myös tilastotietoa. Kaupunki ylläpitää ja kehittää paikkatietokantaa, josta voidaan tuottaa erilaisia kartta-aineistoa, kuten suurimittakaavaista kantakarttaa ja erilaisia teemakarttoja. Karttatuotteita saa sekä tulosteina, että numeerisina aineistoina. 

Analyysit

Paikkatietokannassa ja rekistereissä olevien sijaintitietojen avulla voidaan tehdä erilaisia sijaintiin perustuvia selvityksiä, joissa lasketaan esimerkiksi etäisyyksiä, verrataan erilaisia alueita keskenään tai tuotetaan tietoja tietyn vyöhykkeen, etäisyysalueen tai asiakkaan omien aluejakojen perusteella. Tuloksia voidaan esittää kartalla, tilastoina ja/tai myös www-karttana tai sovelluksena. Analyysejä tehdään pääasiassa kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.  

Osoitteet

Osoitekohde yksilöidään liittämällä kadun tai tien nimeen osoitenumero, jonka kunta antaa.

Osoitteita annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta voi tarpeen mukaan antaa osoitteita muillekin kohteille, esimerkiksi venevalkamille, laitureille tai muille yksilöitäville paikoille.

Osoitejärjestelmän valmistelu, toteuttamisen ohjaaminen ja pääosin myös toteuttaminen on kunnan tehtävä. Kunta päättää käytettävästä osoitejärjestelmästä.

Kunta ei vastaa osoitejärjestelmän tai yksittäisen osoitteen muuttamisen, yrityksille tai asukkaille, aiheuttamista kustannuksista.

Asemakaava-alueen osoitteet

Asemakaava-alueella käytetään tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron osoitejärjestelmää. Jokaiselle tontille tai rakennuspaikalle annetaan osoitenumero kadun varrella.

Raahessa osoitenumerona käytetään paritonta numeroa kadun tai tien oikealla puolella ja parillista numeroa kadun tai tien vasemmalla puolella tien alkupisteestä katsoen. Vihannin alueella parittomat numerot ovat kadun tien vasemmalla puolella ja parilliset oikealla puolella. 

Asemakaava-alueella osoitenumerointi voi muuttua asemakaavan ja/tai tonttijaon laatimisen yhteydessä. Tontti voidaan esimerkiksi jakaa useampaan osaan, jolloin koko kadun osoitenumerointia ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Osoitenumero joudutaan tällöin jakamaan muodostuville kiinteistöille siten, että osoitenumero saa lisäksi pienet kirjainosat, esimerkiksi 2a ja 2b.

Haja-asutusalueen osoitteet

Haja-asutusalueella käytetään etäisyyteen perustuvaa 10-jakoista osoitejärjestelmää. Osoitenumero määräytyy liittymän tai rakennuspaikan sijainnin etäisyydestä tien alkupisteeseen. Etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero eli 100 m tien alkupisteestä on osoitenumerona 10. 

Haja-asutusalueella osoitenumero annetaan pääsääntöisesti rakennusluvan yhteydessä, kun kyse on uudisrakentamisesta.

Saarissa olevan rakennuspaikan lähiosoite muodostuu saaren nimestä ja osoitenumerosta. Numerointi määritetään saaren pohjoiskärjestä myötäpäivään rantaviivaa pitkin lasketusta 10-jakojärjestelmän mukaisesta etäisyydestä. Rantaan ulottumattoman rakennuspaikan osoite määritetään kohdistamalla rakennuksen sijainti kohtisuoraan rantaviivaan.

Saaren lähiosoitteen lisäksi kunta antaa mantereella oleville laitureille ja vastaaville kulkupaikoille saareen osoitteet. Kulkupaikan osoitetta tarvitaan opastettaessa kulkemista saareen.

Aineistojen luovutusehdot

Käyttöoikeus

Raahen kaupungilla on luovutettujen aineistojen tekijänoikeus. Tilaaja saa käyttöoikeuden aineistoon siinä tarkoituksessa ja laajuudessa kuin on ilmoitettu. Tilaajalla ei ole oikeutta laajentaa aineiston käyttöä yrityksen sisällä, julkaista aineistoa eikä myydä tai luovuttaa sitä tai siitä tuotettuja tulosteita kolmannelle osapuolelle. Kuitenkin konsultti saa luovuttaa aineiston tilauksessa mainitulle päämiehelleen tämän tilauksen mukaiseen tarkoitukseen. Raahen kaupungin hankkeissa aineisto on poistettava tilaajan järjestelmistä työn valmistuttua. Jos tilaaja ei noudata tässä tilauksessa mainittuja ehtoja, on tilaaja velvollinen palauttamaan tilauksen vastaisella toiminnallaan saamansa taloudellisen hyödyn ja maksamaan käytön korvauksen Raahen kaupungin kärsimistä taloudellisista ja muista vahingoista sekä edunmenetyksistä.

Vastuu

Aineisto luovutetaan siinä muodossa kuin tilauksessa on määritelty ja sellaisena kuin se tietokannassa on. Raahen kaupunki ei vastaa aineiston täydellisyydestä eikä sen käytettävyydestä tilaajan tietojärjestelmissä. Raahen kaupunki sitoutuu tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan aineistossa olevat ja mittauksen tietoon tulleet virheelliset tiedot aineiston normaalin ajantasaistuksen yhteydessä. Raahen kaupunki ei vastaa mahdollisen virheellisen tiedon aiheuttamista vahingoista yritykselle tai kolmannelle osapuolelle.

Yhteystiedot

Matias Vänttilä
paikkatietoinsinööri
puh. 044 439 3616
matias.vanttila [at] raahe.fi

Vesa Kantola
paikkatietoasiantuntija
puh. 040 135 6815
vesa.kantola [at] raahe.fi

Soili Miilukangas
paikkatietokäsittelijä
puh. 040 135 6968
soili.miilukangas [at] raahe.fi