Kaavoitukseen osallistuminen

Kaavoitusprosessissa kuullaan osallisia kaavasuunnittelun edetessä. Kuulemista on osallistumismahdollisuuksien järjestäminen eli osallistaminen. Osallistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi yleisötilaisuudet, lausunnot ja palautteen antaminen.

Kaavoitusprosessissa osallisia ovat erityisesti alueen maanomistajat ja lisäksi ne, joiden asumiseen, työntekoon, virkistykseen tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kuntalaisille ja muille osallisille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallistumiseen kuuluu keskeisesti vuorovaikutus kaavaan laatimiseen liittyvien tahojen kesken.

Vuorovaikutus

Kaavoitusprosessin aikana kaavoitus käy vuorovaikutusta osallisten sekä laadittavaan kaavaan keskeisesti liittyvien viranomaisten kesken. Vuorovaikutuksen tavoitteita on kuvattu Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Vuorovaikutukseen kuuluu vähintään tiedottaminen vireillä olevasta kaavahankkeesta, osallisten riittävä kuuleminen valmisteluvaiheessa sekä osallisten mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta.

Kaavanlaadinnasta tiedottaminen ja kaavoitusprosessiin liittyvät osallistumismahdollisuudet kuvataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Tiedottamista varten osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan aina kaavoituksen tullessa vireille ja asiakirja on luettavissa koko kaavoitusprosessin ajan. Asiakirjaa päivitetään tarvittaessa.

Kaavojen suunnitteluaineisto julkaistaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa kaupungin virallisella ilmoitustaululla Raatihuoneella ja sähköisesti kaavoituksen sivuilla. Julkisina nähtävilläoloaikoina oleva mahdollisuus jättää palautteen on osa kaavoitukseen sisältyvää vuorovaikutusta. Kirjallisesti voi jättää mielipiteen kaavaluonnoksesta tai muistutuksen kaavaehdotuksesta suunnitteluvaiheen erikseen kuulutettavan julkisen nähtävilläolon aikana. Virallisen palautteen lisäksi voidaan osallisia kuulla esimerkiksi asukaskyselyllä ja yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksissa kaavan laatija esittelee kaava-aineiston ja sen pohjalta käytävä keskustelu täydentää vuorovaikutusta.

Vireillä olevaan kaavaan keskeisesti liittyvät viranomaistahot, yhteisöt ja yritykset kuullaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa pyytämällä heiltä lausunto. Lisäksi viranomaisten kanssa neuvotellaan tarvittaessa. Myös yhteisöjä ja yrityksiä voidaan kuulla erillisessä neuvottelussa.

Erityistä osallistumisessa

Raahen kaupungin kaavoitus kuulee merkittävissä hankkeissa osallisia osallistamistyöpajoissa. Normaalisti kaavoituksen aikana järjestettävät yleisötilaisuudet voidaan järjestää työpajana tai ylimääräisillä työpajoilla täydennetään lain edellyttämää osallistamista. Työpajoja on järjestetty yhteistyössä kaupungin viestinnän ja hankeyksikön kanssa.