Luvat

Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvittamiseen on käytössä neljä eri perustyyppiä: rakennuslupa, toimenpidelupa, rakennuksen purkamislupa ja maisematyölupa. Näiden lisäksi on erilaisia poikkeamistilanteita, joihin tarvitaan joko poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu.

Lupahakemuksen pääpiirustusten tulee täyttää alla olevan liitteen mukaiset vaatimukset.

Pääpiirustusten laatu

Rakennus- ja toimenpideluvan hakuohje

Rakennuslupa (MRL125 §)

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella myös loma-asunnon muuttamista pysyvään asumiseen.

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.

Lisätietoja rakennusluvasta: 125 § 

Toimenpidelupa (MRL126§)

Toimenpideluvalla voidaan luvittaa muun muassa sellaisia rakennelmia tai toimenpiteitä, jotka eivät kaikilta osin edellytä rakentamisessa tarvittavaa ohjausta. Toimenpideluvan varaiset toimenpiteet on lueteltu Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:ssä.

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Lisätietoja toimenpideluvasta: 126 §

Rakennuksen purkamislupa (MRL127§)

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Lisätietoja rakennuksen purkamisluvasta: 127 §

Poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

 

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueelle rakennettaessa tarvitaan ennen varsinaisen rakennusluvan käsittelyä hyväksytty suunnittelutarveratkaisu, jolloin rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset (laajennettu lupaharkinta). Suunnittelutarvealueista on annettu tarkemmat määräykset rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on hakemuksesta riippuen yleensä yhdestä kahteen kuukautta.Tämän laajennetun rakennuslupaharkinnan suorittaa Raahessa Rakennetun ympäristön lautakunta ja Siikajoen kunnassa kunnanhallitus.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Lisätietoja suunnittelutarveratkaisusta: 16 §

Poikkeaminen

Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin yleis- tai asemakaavaa tai jonka alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeus säännöistä. Poikkeamisluvan ratkaisee Raahessa Rakennetun ympäristön lautakunta ja Siikajoella kunnanhallitus. Käsittelyaika on yleensä kaksi kuukautta.

Rakennusrasitteet (MRA 80 §)

Rakennusrasite on tarpeen perustaa, jos rakennuksen jokin osa ulottuu toisen tontin alueelle (esim. räystäsrakenne), rakennuksilla on yhteinen seinä tontin rajalla, yhteiset talotekniikkalaitteet, tontin rajalla olevaan seinään halutaan tehdä kulkuaukko tai muutoin jokin rakennuksen rakenne rajoittaa toista tonttia tai rakennuksella on toisen tontin alueella yhteisiä tiloja.

Lisätietoja rakennusrasitteista:  80 §