Varhaiskasvatusmaksut

Minkä verran varhaiskasvatus maksaa?
Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määritellään perheen koon, bruttotulojen ja lapselle tarvittavan hoidon määrän mukaisesti. Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot sekä lapsen tulot.

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista ja varhaiskasvatusmaksun arvioinnin tueksi laadittu maksulaskuri löydätte asiakasmaksut- kohdasta.

Käytetäänkö maksua määriteltäessä netto- vai bruttotuloja?
Asiakasmaksuja määriteltäessä käytetään bruttotuloja, ja lisäämme 5 prosenttia lomarahan osuutta.

Missä vaiheessa tulotiedot toimitetaan ja miten?
Varhaiskasvatusmaksun vahvistamista varten tulotiedot toimitetaan varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä tai viimeistään hoidon alkamiskuukauden loppuun mennessä (eDaisyssa tai sähköpostilla).
Mikäli perheen tulot muuttuvat, tulee huoltajan toimittaa uudet tulotiedot maksun tarkistamista varten. 

Onko tulotietoja pakko toimittaa?
Jos ette toimita tulotietojanne, määritellään varhaiskasvatusmaksu korkeimman maksuluokan mukaan.
Jos tulotietoja ei toimiteta varhaiskasvatuksen aloituskuukauden loppuun mennessä, määrittelemme maksun korkeimman maksuluokan mukaan.

Mitä tulotietoja tarvitsette?
Tarvitsemme viimeisimmän palkkalaskelman, josta ilmenee veronalainen ansiotulo kuukaudessa tai kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta.

Kelan maksamista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi:

 • työttömyyskorvaus
 • äitiys- isyys- tai vanhempainraha
 • joustava tai osittainen hoitoraha
 • sairauspäiväraha
 • elatustuki
 • kuntoutusraha
 • eläkkeet (myös lapselle maksettavat)
 • vuorottelukorvaus

Muualta maksettavista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi:

 • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
 • elatusapu
 • eläkkeet
 • pääomatulot (korko-, optio-, osinko- ja vuokratulot)
 • omaishoidontuki
 • liiton maksama vuorottelukorvaus
 • muut henkilökohtaiset tulot (esim. luontaisedut)
 • tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat

Otetaanko kotihoidon tuki / opintotuki / aikuiskoulutustuki / elatustuki / lapsilisät / asumistuki huomioon perheen tulona?

 • Kotihoidon tukea ja aikuiskoulutustukea EI lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi
 • Opintotukea EI lasketa tuloksi, mutta opiskelutodistus tarvitaan liitteeksi
 • Elatustuki lasketaan tuloksi, päätös tarvitaan liitteeksi
 • Lapsilisiä EI lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä
 • Asumistukea EI lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä 

Mitä tulotietoja yksityisyrittäjän tulee toimittaa?

 • Osakeyhtiön osakkaalta tarvitsemme palkkalaskelman sekä selvityksen luontaiseduista ja osingoista
 • Toiminimeltä tuloslaskelma ja tase
 • Avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä tuloslaskelma ja tase sekä selvitys palkasta ja luontaiseduista

Miten tulot lasketaan, jos palkkani vaihtelee kuukausittain?
Siinä tapauksessa laskemme keskiarvon pidemmältä ajalta esim. vuoden alusta, 3kk tai tarvittaessa edellisen vuoden tuloista.

Olen aloittanut uudessa työssä ja saan ensimmäisen palkkakuitin vasta ensi kuun puolella, miten toimin?
Ilmoita kirjallisesti toimistosihteerille arvio bruttopalkastasi ja kerro samalla, milloin voit toimittaa palkkakuitin.

Jos tulotietoni muuttuvat kesken vuotta, tarvitseeko minun silloin toimittaa uudet tulotiedot?
Kyllä tarvitsee. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti.

Puolisoni ei ole lapseni isä/äiti, eihän hänen tulotietojaan tarvitse toimittaa?
Kyllä tarvitsee. Perheen tuloina huomioidaan lapsen, hänen huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden tulot.

Tuleeko päivähoidosta lasku postitse vai sähköpostilla?
Ensimmäinen lasku tulee paperisena kotiin ja sen voi sitten vaihtaa e-laskuksi omassa pankissa.

Mikä on yleensä varhaiskasvatusmaksun eräpäivä?
Laskutusajo tehdään aina seuraavan kuukauden lopulla ja siinä on 14 pv maksuaikaa. 

Miksi perheen lapsilla on erisuuruiset kuukausimaksut?
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 295 € kuukaudessa (1.8.2022 alkaen). Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40% nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Maksammeko koko kuukauden maksun, jos hoito alkaa ja loppuu kesken kuukauden?
Varhaiskasvatusmaksu peritään lapsen varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta hoidon aloituspäivästä alkaen. Jos lapsen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan, laskutus päättyy hoidon päättymispäivään.

Lapseni oli viime kuussa hoidossa vain 10 päivää, mutta lasku oli silti yhtä suuri, kuin muinakin kuukausina. Miksi?
Raahessa on käytössä kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy huoltajan valitseman tuntimäärän mukaan. Tuntimäärän valinta on tehty jo ennen lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta ja se jatkuu samana kuukausittain ja tällöin myös kuukausimaksu on sama kuukaudesta toiseen. Jos lapsen varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin jossain kohti muuttuu pitemmälle aikavälille, käy huoltaja tekemässä muutosilmoituksen eDaisyssa (tuntirajavalinnan muutos). Tällöin maksu muuttuu uuden tarpeen mukaiseksi ja jatkuu sellaisena toistaiseksi.

Lapsemme oli hiihtolomalla koko viikon poissa hoidosta, miksi meille silti tuli täysi maksu?
Pääsäännön mukaisesti varhaiskasvatuksesta peritään aina kiinteä kuukausimaksu poissaoloista huolimatta, eikä tilapäinen poissaolo vaikuta kuukausimaksun määrään. Maksua ei hyvitetä, vaikka esim. viikon mittaisesta lomamatkasta olisi tiedotettu etukäteen. 

Maksun perintään vaikuttavat poissaolot:

· Lapsen sairaus: kun lapsi oman sairautensa vuoksi on poissa hoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, peritään puolen kuun maksu.

· Kuukauden mittainen tai pitempi poissaolo: Mikäli lapsi on milloin tahansa toimintakauden aikana poissa hoidosta koko kalenterikuukauden muusta syystä, kuin omasta sairaudesta, hyvitetään hänelle tällöin puolen kuun maksu. Mikäli kalenterikuukaudessa on yksikin hoitopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

· Isyysvapaa: Lapsen isän ollessa varhaiskasvatuksen jo aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä lainkaan kyseiseltä ajalta, eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisinä päivinä. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Maksuhyvitystä ei myönnetä hoidosta poissa oleville sisaruksille, vaan ainoastaan lapselle, jonka syntymän johdosta isyysvapaa on myönnetty.

- Uusi vanhempainvapaa (voimaan 1.8.2022, koskee aikaisintaan 4.9.2022 syntyneitä lapsia): Jos haluaa pitää vanhempainvapaata perhevapaauudistuksen mukaisesti; maksua ei peritä ko. ajalta, kun ilmoittaa ajoissa poissaolot. 

 • Yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen suunniteltua aloittamispäivää (kertaluontoinen tai toistuva).
 • Toistuvasta 1-5 päivää kestävästä poissaolosta tulisi ilmoittaa vähintään viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää.
 • Kertaluontoisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole virallista ilmoitusvelvollisuutta, koska nämä päivät eivät ole asiakasmaksulaissa tarkoitetulla tavalla maksuttomia. Kaikki poissaolot on kuitenkin hyvä ilmoittaa lapsen ryhmään toiminnan ja työvuorojen suunnittelua varten.

Säilyykö lapsellani sama varhaiskasvatuspaikka, jos hän on perhevapaalla pois varhaiskasvatuksesta?
Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan.

Onko kesällä maksuttomia kuukausia tai saako varhaiskasvatusmaksuihin hyvitystä, jos perhe järjestää kesäajan hoidon itse?
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lapsen heinäkuun varhaiskasvatus on maksuton, jos lapsen nykyinen hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana tai sitä ennen ja hän on ollut varhaiskasvatuksessa koko toimintavuoden (1.8.-31.7).

Mikäli tulevaisuuslautakunta on Raahessa tehnyt kyseiselle vuodelle päätöksen kesäkuukausien maksuhyvityksistä, perheille hyvitetään varhaiskasvatusmaksut kesäajan poissaoloista (1.6.-31.8.), jos perhe järjestää hoidon itse ja he ovat ilmoittaneet siitä Daisy Familyssa, ennalta ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Jos perhe ilmoittaa kesäajan poissaoloista vasta ennalta ilmoitetun määräpäivän jälkeen, ei maksuhyvitystä anneta.

Menetänkö kotihoidontuen, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen?
Kotihoidontuki on vaihtoehto varhaiskasvatukselle. Kun Kela saa tiedon kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen alkamisesta, kotihoidon tuen maksatus päättyy. Mikäli lapsi osallistuu vain kaupungin järjestämään avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ja hänestä maksetaan kotihoidontukea, oikeus kotihoidon tukeen säilyy.

Lapsi on hoidossa vain tilapäisesti kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, miten maksu muodostuu?
Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää kuukaudessa) peritään maksua 29€ päivältä (yli 5h) tai 15€ päivältä (alle 5h). Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä hoidossa olevilta sisaruksilta ikään katsomatta.

Minulla on kysyttävää varhaiskasvatuksen maksupäätöksestä ja varhaiskasvatusmaksuista. Mihin olen yhteydessä?
Varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteerit osaavat auttaa teitä. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löydätte Yhteystiedot -kohdasta.