Hankkeet

2024

Yhdessä! Nuoret kirjaston arjessa mukana
Tavoite: Yhdessä nuorten kanssa toimien saada nuoret mukaan heitä itseään koskeviin asioihin. He pääsevät vaikuttamaan kirjaston turvallisuusilmapiiriin luomalla nuorille selkeät pelisäännöt kirjastossa olemiseen. He tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi kirjastoarjessa. Kohtaaminen lisää henkilökunnan ymmärrystä ja yhtenäistää tapoja kohdata nuoret.

Samaan tahtiin - ajanmukaiset, moniääniset ja yhteisölliset musiikkikirjastopalvelut
Tavoite: Kehittää Raahen ja Pyhäjoen kirjastoille uudenlaista musiikkipalveluja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Järjestää työpajoja, esitelmäsarja ja osallisuutta tukevia musiikkitapahtumia, joiden avulla selvitetään, miten ja minkälaisia uusia, saavutettavia ja tavoittavia palveluja voidaan asiakkaille tarjota. Paikallisten sidosryhmien kanssa parannetaan kirjaston musiikkipalveluja, vahvistetaan verkostoa ja luodaan mahdollisuuksia yhteistyölle sekä kehitetään toimintatapoja ja -malleja myös muiden yleisten kirjastojen käyttöön. Lisäksi Raahen ja Pyhäjoen pääkirjastojen AV-laitteistoa päivitetään vastaamaan tapahtumatoiminnan tarpeita.

2023

Ahaa! – kirjasto aikuisten lukutaidon tukena (Toteuttajana Oulun kaupunginkirjasto, Raahen kaupunginkirjasto yhteistyökumppanina)
Tavoite: aikuisten monilukutaidon tukeminen. Hankkeessa pureudutaan aikuisten monilukutaidon ytimeen ja kehitetään kirjaston palveluja niille aikuisille, joiden monilukutaito vaatii tukea. Hankkeessa kehitetään kirjaston lukutaitotyötä ja palveluja aikuisille moniammatillisesti ja ilmiöpohjaisesti yhdessä muiden toimijoiden ja kohderyhmien kanssa.

2022

Kaikki kotona (Toteuttajana Siikajoen kirjasto, mukana Raahen ja Pyhäjoen kirjastot)
Tavoite: Maahanmuuttajien kirjastopalveluiden lisääminen, kehittäminen ja juurruttaminen. Hankkeen toimenpiteinä käynnistetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia (mm. kielikahvilat, monikieliset satutunnit, nyyttärikestit) hanketyöntekijän, paikallisen kirjastohenkilökunnan ja maahanmuuttajien sekä muiden kotoutumisen parissa toimivien tahojen yhteistyönä.

2021

Maailma on meidän - nuoret aktiivisina kansalaisina ja osallistuvina yhteiskunnallisina toimijoina. 
Tavoite: Nuorten aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen sekä kuntalaisten ja päättäjien kohtaamisen mahdollistaminen. Hankkeen kohderyhmä ovat sekä yhteiskunnallisesti aktiiviset että osaa ottamattomat nuoret, uudet päättäjät ja kaupunkilaiset. Yhteistyöverkoston ja kohderyhmän kanssa luodaan vaikuttajakoulutus aktiivisille nuorille ja kaupungin päättäjille sekä aktiivinen kansalaisuus -opintokokonaisuus laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville. Koulutusten osallistujien ja yhteistyöverkoston kanssa kehitetään kirjastoon matalan kynnyksen tapahtumia kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun vahvistamiseksi.

Minun kirjastoni (Oulun kaupunginkirjaston hanke, Raahen kaupunginkirjasto yhteistyökumppanina)
Tavoite: Aikuisten lukutaidon vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Hankkeen kohderyhmä ovat nuoret aikuiset ja aikuiset, jotka eivät käytä kirjastoa ja joiden lukutaito on heikko. Luodaan ja testataan yhdessä kohderyhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa uusia, mielenkiintolähtöisiä kirjastopalveluja. Luodaan toimintamalli ja välineet palvelujen toteuttamiseen. Kehitetään kirjastojen henkilökunnan osaamista uuden toimintamallin toteuttamiseen.

2020

Lukuliekki - sytytetään lapsille lukemisen paloa
Tavoite: Raahen kaupunginkirjasto yhdessä Raahen varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa edistää lasten lukuintoa, kirjallisuuden tuntemusta ja tietoa lukemisen merkityksestä lasten elämään.

Turvallisesti omatoimikirjastossa
Tavoite: Kirjastopalveluiden saavutettavuuden parantaminen asiakkaille turvallisessa toimintaympäristössä.

2018

Löydä tie kirjallisuuden maailmaan
Tavoite:  Edistää aikuislukijoiden kirjallisuuden tuntemusta ja hakea uusia toimintamalleja lukemiseen innostamiseen ja yhteistyöhön.

Nuoret nuorallakävelijät kirjaston suojiin
Tavoite: Ennaltaehkäistä raahelaisten nuorten syrjäytymistä innovatiivisilla kirjastopalveluilla.

2017

Toimintaa tarinoihin
Tavoite: Antaa lapsille tarinoiden ja toiminnallisuuden kautta valmiuksia miettiä omaa ja suomalaisuuden taustaa yhdistettynä tekemiseen ja ekologiseen ajatteluun.

2016

Huominen tehdään tänään
Tavoite: Tehdä osaamiskartoitus ja valmistautua organisaatiotasolla huomisen haasteisiin Raahen kaupunginkirjastossa.

2015

Asiakas keskiöön - Parempaa asiakaspalvelu
Tavoite: Edistää asiakaspalvelun sujuvuutta ja erilaisia tapoja hyödyntää kokoelmia ja laitteita ja pyritään yksinkertaistamaan palvelun tuottamiseen tarvittavia prosesseja uusia tiloja ja toimintaa vastaaviksi.  Palvelumuotoilunavulla etsitään, löydetään, testataan ja otetaan käyttöön hyviä käytänteitä asiakaspalveluun

Kotipalvelua Raahen kirjastoon -selvitys
Tavoite: Selvittää ja aloittaa kirjaston kotipalvelu Raahessa. Kartoitetaan asiakkaiden tarpeet ja kirjaston kotipalvelun tarjoamisen muodot.

2013

Medialukutaito, informaatiolukutaito, ympäristölukutaito, verkkolukutaito...
Tavoite: kartoittaa koulun ja kirjaston medialukutaidon käsitteistöä sekä osaamista lukutaidon edistämiseksi.