Ohjeet ja määräykset

Pohjoismaissa on ainutlaatuisen laajat jokamiehenoikeudet. Meillä suuret metsäalueet ja vesistöt antavat erinomaiset puitteet liikkua ja virkistäytyä luonnossa. 

Hirvi syömässä pihlajan oksia. Kuva: Terho Männistö.
Hirvi syömässä pihlajanoksia. Kuva: Terho Männistö.

Jokamiehenoikeudet 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. 

Luonnonsuojelualueilla eivät kuitenkaan jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus, että niiden käytöstä ei aiheudu taittaa tai vahinkoa. Oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriöitä tuottavalla tavalla. 

Jätevesien käsittely 

Jos kiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, sillä tulee olla sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jolla voidaan normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus. Ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään hajajätevesiasetuksessa (157/2017). Lisäksi on noudatettava, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään. 

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä, jotka sijaitsevat enintään 100 m vesistöstä tai merestä taikka vedenhankinnan pohjavesialueella, lainsäädännön vaatimukset tulee täyttää 31.10.2019 mennessä.  Muualla kiinteistön jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä. 

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa. 

Kiinteistöllä on oltava kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on tarvittaessa esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.