Usein kysyttyä

1. Öljysäiliön poistaminen

Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti käytöstä poistettavat polttoneste- ja kemikaalisäiliöt voidaan jättää maahan muualla kuin pohjavesialueilla. Säiliöt sekä putkistot tulee tyhjentää, puhdistuttaa ja tarkastuttaa. Säiliön täyttöputki tulee katkaista ja tulpata luotettavalla tavalla. Puhdistettu säiliö on täytettävä pilaantumattomilla maa-aineksilla, kuten hiekalla. Jos säiliö jätetään maahan, säiliön omistajalla oltava todistus säiliön puhdistamisesta. Mikäli säiliö tai sen laitteet ovat rikkoutuneet tai säiliön kuntoa ei voi tarkastaa, säiliö tulee poistaa. 

Öljysäiliön tarkastamisessa tulee käyttää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) hyväksymää tarkastajaa, joita on listattu Tukesin ylläpitämään rekisteriin. Säiliön tarkastuksesta laadittava tarkastuspöytäkirja sekä siirtoasiakirja öljyjätteen luovuttamisesta on toimitettava tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Pientalojen öljylämmityksestä luopumiseen voi hakea avustusta ELY-keskukselta. Lämmitysjärjestelmän muutos vaatii rakennusvalvonnasta rakennusluvan, mikä on edellytys myös avustushakemukseen. 

2. Rottahavainnot

On tärkeää, että kiinteistön omistaja tai haltija hoitaa kiinteistöä siten, että rottien pesiytyminen ja ravinnonsaanti estetään mahdollisimman tehokkaasti sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin rottien hävittämiseksi. Ohjeita rottien torjuntaan löytyy yleisohjeesta.

3. Roskia luonnossa

Poimi roskat pois ja toimita niille varattuun paikkaan. Jos omatoiminen siivoaminen ei ole mahdollista tai on kohtuutonta, tiedota asiasta alueen kunnossapidosta vastaavalle tai maanomistajalle asian korjaamiseksi. Ellei roskaaja, alueen kunnossapidosta vastaava tai maanomistaja ole tiedossa, tee asiasta ilmoitus ympäristötarkastajalle.

4. Naapurin häiritsevä varasto

Kun naapurin tontille pitkäaikaisesti ja pahasti rumentava varastointi häiritsee, kerro häiriöstä asiallisesti naapurille asian korjaamiseksi. Ellei keskusteluista ole apua, voit kertoa asiasta rakennusvalvontaviranomaiselle, jolla on mahdollisuus käyttää viime kädessä pakkokeinoja, kuten uhkasakkoa tai teettämisuhkaa asian korjaamiseksi.

5. Naapurin toiminta häiritsee

Mikäli koet, että naapurin kiinteistön käytöstä aiheutuu kohtuutonta haittaa savun, pölyn, hajun yms. johdosta, ilmoita siitä naapurille asian korjaamiseksi. Ellei keskusteluista ole apua, voit ilmoittaa asiasta naapuruussuhdelain mukaisena rikosilmoituksena poliisille. Naapuruussuhteita hoitavat tonttien rakennusten kunnon ja käytön osalta myös rakennustarkastajat, asumisen terveyden osalta terveystarkastajat, sekä ympäristölle aiheutuvien haittojen ja vahinkojen osalta ympäristötarkastajat.

6. Yritystoiminta rasittaa

Mikäli lähistöllä olevasta teollisuuskiinteistöstä tai karjatilalta aiheutuu ympäristöön poikkeuksellista rasitusta esim. jätevesistä tai muista päästöistä, on tästä paras ilmoittaa kyseiselle toiminnanharjoittajalle asian korjaamiseksi. Voit ilmoittaa tarvittaessa ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle, joka on pienemmissä luvissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja isommissa luvissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

7. Romuajoneuvo

Ilmoita havaitsemastasi hylätystä ajoneuvosta maastossa ajoneuvon omistajalle/haltijalle tai maanomistajalle. Asiasta voi ilmoittaa myös poliisille tai kunnan tekniselle toimelle, jotka ryhtyvät asian johdosta tarvittaviin toimiin.

8. Öljyvahinko

Mikäli ajoneuvosi rikkoontuu ja öljyä pääsee maahan, ryhdy heti toimiin lisävahinkojen estämiseksi keräämällä valuva öljy astiaan, imeyttämällä se turpeeseen tai kankaaseen. Ota öljystä likaantunut maa-aines talteen. Toimita jäteöljyt ja öljyinen imeytysturve, kankaat ja maa-aines vaarallisten jätteiden (ongelmajätteiden) vastaanottopaikkaan. Ilmoita isommasta vahingosta pelastusviranomaiselle (palokunta) puhdistustyön tekemiseksi.

9. Kituva tai kuollut eläin

Havaittuasi haavoittuneen tai kuolleeksi arvioimasi eläimen maastossa tai kulkutiellä, tutustu varovasti eläimen tilaan. Lopeta pahasti haavoittuneen eläimen kärsimys tappamalla se, jos suinkin mahdollista. Pyydä tarvittaessa apua esim. paikallisilta metsästäjiltä. Mikäli kyseessä on rauhoitettu eläin, ilmoita asiasta Oulun Yliopiston eläintieteen laitokselle. Liikenneonnettomuudesta eläimen kanssa tulee tehdä ilmoitus poliisille ja tarvittaessa myös ajoneuvon vakuutuslaitokselle.

Asutulta alueelta kuolleena löydetyt luonnonvaraiset eläimet voidaan haudata tai hävittää tavallisen sekajätteen mukana. Eläimeen tai lintuun ei pidä koskea paljain käsin, vaan se kannattaa kääriä esimerkiksi muovipussiin tai sanomalehteen. Metsässä tai kauempana asutuksesta löydetyt kuolleet eläimet ja linnut kannattaa jättää löytöpaikalle, missä luonto huolehtii hävittämisestä. Rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun.

Kuolinsyytutkimuksia kuolleille luonnonvaraisille eläimille tekee Ruokavirasto. Kuka tahansa eläimen löytänyt henkilö voi lähettää eläimen tutkimukseen. Ruokavirasto tekee tutkimukset maksutta, jolloin lähettäjä maksaa ainoastaan lähetyskulut. Näytteen lähettämisestä kannattaa kuitenkin sopia etukäteen. Mikäli kuolleita eläimiä on runsaasti, on syytä olla yhteydessä alueen valvontaeläinlääkäriin.

Kunnalla, kunnan ympäristön- tai terveydensuojeluviranomaisella ei ole lakisääteistä velvollisuutta hävittää tai hävityttää riistaeläinten kuten hirven, hylkeen tms. raatoja.  Kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle. Löydöstä voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle. Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi haittaa kärsivä haudata tai hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan. Haitan käsite on tässä yhteydessä laaja ja sillä tarkoitetaan terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuneen haitan lisäksi myös vähäisempää haittaa, kuten hajua tai maiseman pilaantumista.

10. Kuolleet kalat

Kuolleista kaloista tulee ilmoittaa paikallisille kalatalousviranomaisille, vesialueen omistajalle ja tarvittaessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja / tai paikalliselle ympäristöviranomaiselle.

11. Luvaton moottoriajoneuvolla ajo toisen maalla

Havaittuasi maillasi tapahtuvaa luvatonta maastoajoa moottoriajoneuvolla (esim. auto, mopo, mönkijä tai moottorikelkka) ilmoita tästä tekijälle ja pyydä lopettamaan ajo. Tee tarvittaessa ilmoitus poliisille.

12. Kalastusrajoitukset

Osassa Raahen vesistä kalastusta on rajoitettu. Tietoa yleiskalastusoikeuden ulkopuolella olevista alueista löytyy kalastusrajoituspalvelusta. Muun muassa kalan kulun turvaamiseksi rakennetussa kalatiessä ja kahdensadan metrin matkalla sen tai muun vastaavan laitteen ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastus kalastuslain 71 §:n mukaisesti kielletty.

13. Luonnonsuojelurikkomus

Kun havaitset, että rauhoitetulla alueella metsästetään, tehdään nuotioita tai vahingoitetaan kasvustoa, kehota tekijää lopettamaan lainvastainen menettely. Ilmoita tarvittaessa asiasta poliisille ja/tai Pohjois-Pohjanmaan ELY:n luonnonsuojeluosastolle tai paikalliselle ympäristöviranomaiselle.

14. Vieraslajihavainnot

Vieraslajien torjunta on kiinteistön omistajan vastuulla. Ilmoita havaintosi haitallisista vieraslajeista vieraslajitiedon sivustolla. Kaupungin mailla tehtävät vieraslajihavainnot voi ilmoittaa kaupunginpuutarhurille. Tarkempia lajikohtaisia tietoja, apua tunnistukseen sekä torjuntaan sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät kansalliselta vieraslajisivustolta (vieraslajit.fi).