Valvonta ja hinnasto

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on toimia yleisenä valvontaviranomaisena ja tehdä yleisen edun valvontaa ympäristölainsäädännön mukaisesti. Merkittävässä asemassa valvonnassa on ympäristönsuojelun erityislakien mukaisten lupien ja päätösten valvonta. Lisäksi valvonta kohdistuu erityisesti ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla annettujen valtioneuvoston asetusten ja päätösten noudattamiseen.

Lupien valvonta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustua ympäristöriskien arviointiin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista voidaan ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan periä maksu.

Valvontasuunnitelman perusteella laaditaan tarkempi valvontaohjelma, jossa on tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista.

Jätehuollon valvonta

Raahen kaupungissa jätehuoltoviranomainen on rakennetun ympäristön lautakunta. Lautakunta vastaa jätehuollon toteutuksesta ja siitä perittävistä maksuista kaupungin alueella. Jätelainsäädännössä ja kunnan jätehuoltomääräyksissä asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa jätettä ja yritystoiminnassa syntyvää muuta jätettä koskevat hieman eri määräykset.

Jätehuollon valvonta kattaa kaiken jätehuollon. Valvontaviranomainen Raahessa on lupa- ja valvontajaosto ja sen alaiset viranhaltijat.

Lupa- ja valvontajaosto suorittaa vuosittain kevätkatselmuksen, jossa seurataan erityisesti rakennetun ympäristön kuntoa ja siisteyttä. Katselmusten yhteydessä voidaan antaa myös jätehuoltoa koskevia kunnostus- ja siistimiskehotuksia.

Hinnasto

Ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksistä peritään maksut hyväksyttyjen taksojen mukaisesti.