Hankkeet

Raahen opetustoimessa tehdään aktiivista kehittämistyötä, jota tukevat erilaiset Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitukset. Hankkeiden avulla pystytään tarttumaan ajankohtaisiin tarpeisiin sekä kehittämään arkea ja toimintamalleja entisestään. Raahen opetustoimen kehittämishankkeet ovat linjassa opetustoimen strategiaan ja näin ollen myös hankkeiden kantavia teemoja ovat mm. yhteisöllinen oppilashuolto, tunne- ja vuorovaikutustaidot, positiivinen pedagogiikka ja kouluun kiinnittymisen tukeminen. Tavoitteena on vapauttaa aikaa kiireettömälle yhdessä tekemiselle, yhteisöllisyydelle sekä yhteiselle ajattelulle.

Käynnissä olevat hankkeet

Hyvinvointia ja oppimisen tukea - Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukeminen -hanke

Opetushallitus on myöntänyt valtion erityisavustusta maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielentaidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat käynnistäneet maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia tukevan toimenpideohjelman, joka on osa perusopetuksen Oikeus oppia -ohjelmaa. Vuosille 2022–2026 ajoittuva ohjelma suunnataan erityisesti vuosiluokkien 7–9 oppilaille. Sillä vahvistetaan erityisesti vieraskielisten sekä vasta maahan tulleiden oppilaiden kielitaitoa, opiskelu- ja koulunkäyntivalmiuksia sekä perustaitoja sekä varmistetaan sujuvia siirtymiä toiselle asteelle ja valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen. Toimenpideohjelman toteutukseen osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Avustuksen käyttöaika on 20.6.2022 – 31.7.2024

Poikkeusolot III -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024.

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Avustuksen käyttöaika on 26.10.2022 - 31.7.2024

Tasa-arvo VIII-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023–2024.

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

Avustuksen käyttöaika on 21.8.2023 - 31.7.2024

Ankkuri-ohjaajat lisäämään koulujen turvallisuutta ja hyvinvointia -hanke 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi vuosille 2023–2024.

Lisätietoja hankkeesta.

Avustuksen käyttöaika on 2023- 31.12.2024

HATARA 3.0 -hanke

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta harrastamisen Suomen malli toiminnalle.

Lisätietoja hankkeesta.

Avustuksen käyttöaika on 01.08.2023 – 31.07.2024.

Mielen hyvinvoinnin, osallisuuden sekä kouluviihtyvyyden kehittäminen
kouluyhteisöissä perusopetuksesta lukioon -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuosille 2024–2025.

Myönnetyllä avustuksella edistetään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä tutkintokoulutukseen valmentavassa
koulutuksessa ja vapaan sivistystyön oppivelvollisten koulutuksessa.

Avustuksen käyttöaika on 1.1.2024 - 31.7.2025.