Oppilaaksiotto

Koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksioton periaatteet

Raahen kaupungissa on keskitetty oppilaaksiotto ja kaupunki on kokonaisuudessaan yksi oppilaaksiottoalue, jonka sisällä lähikoulu määräytyy. 
Raahen kaupungissa asuvien tulevien ekaluokkalaisten huoltajien ei tarvitse ilmoittaa lastaan kouluun, vaan jokaiselle tulevalle ekaluokkalaiselle tehdään päätös lähikoulusta. Oppilaiden sijoittelussa tavoitteena on perustaa opetusryhmät niin, että oppilasmäärät lähialueilla aloittavissa ryhmissä ovat tasaiset riippumatta koulun sijainnista. Koulutulokkaat saavat kirjeitse tai Wilmassa päätöksen tulevasta koulustaan helmikuun loppuun mennessä. Pidennetyn oppivelvollisuuden, erityisen tuen päätöksen tai pienryhmien oppilaiden kohdalla päätös koulupaikasta ilmoitetaan erikseen vasta pedagogisten asiakirjojen tai muiden hakemusten käsittelyn jälkeen.

Tuleville ensimmäisen luokan oppilaille järjestetään toukokuussa kouluun tutustumispäivä, josta tiedotetaan Wilmassa ja Raahen kaupungin www-sivuilla huhtikuun aikana.
Mikäli perhe muuttaa Raahen kaupunkiin tai Raahen sisällä tammikuun jälkeen ja perheessä on tuleva 1. luokkalainen tai päätöstä lähikoulusta ei ole tullut huhtikuun loppuun mennessä, asiasta voi ottaa yhteyttä osoitteeseen opetustoimi [at] raahe.fi.

Lähikoulun osoittamisen periaatteet

Lapsen lähikoulu valikoituu Raahen perusopetuksen oppilaaksioton perusteiden mukaisesti.
Lähikoulupaikan määräytymisessä huomioidaan lapsen terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt, koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä mahdollisuuksien mukaan sisarusperuste. Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulupaikan määrittelyssä huomioidaan kunkin koulun tarkoituksenmukaiset olosuhteet, joita ovat koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä, opetusresurssit sekä koulutilojen riittävyys. Tulevaisuuslautakunta päättää vuosittain perustettavien aloittavien luokkien lukumäärän. Jos kaikki oppilaat eivät mahdu lähinnä kotia sijaitsevaan kouluun, osoitetaan oppilaalle tällöin koulupaikka johonkin muuhun alueen kouluun. Lähikoulu on lapselle osoitettu koulu.
Lapsen kotiosoitteella on vaikutusta lähikoulun määrittelyyn. Oppilaan osoitteeksi tulee ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, määräytyy lähikoulu väestörekisterissä olevan lähihuoltajan osoitteen mukaisesti. Jos myöhemmin selviää, ettei koulupaikka ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, voidaan lapselle osoittaa uusi koulupaikka. Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa muuhun, kuin hänelle osoitettuun kouluun ja hänet voidaan toissijaiseen kouluun ottaa, kustantaa perhe silloin lapsen koulumatkat itse.


Oppilaalle lähikoulua osoitettaessa huomioidaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. Osoitetaan lähikoulu huomioiden terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, joka tulee huomioida koulua osoitettaessa (PoL 3§ 2 mom). Lähtökohtaisesti oletamme kaikkien koulujen olevan turvallisia, terveellisiä ja hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä. Mikäli on tiedossa terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen koulupaikkaan vaikuttava syy, huoltajan tulee toimittaa asiasta asiantuntijalausunto 19.1.2024 mennessä suojattuna sähköpostina. Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

  Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä esiopetusyksikön varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai pedagogisen tuen koordinaattoriin 12.1.2024 mennessä.

  Erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Yleisen tuen pienryhmien paikat osoitetaan YPI-hakemuksen käsittelyn jälkeen.
   
 2. Osoitetaan lähikoulu muille oppilaille siten, että koulumatkasta tosiasiallisesta kotiosoitteesta tulee mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. Matka mitataan ympäri vuoden käytössä olevaa jalankulkukelpoista reittiä myöten. Lähikoulu ei aina ole oppilasta maantieteellisesti lähin koulu tai koulu, joka on helppokulkuisimman koulumatkan päässä, vaan myös muu asianomaisen lainkohdan asettamat edellytykset täyttävä koulu voidaan kokonaisarvioinnin perusteella osoittaa lähikouluksi. (PoL 6 §).
   
 3. Mikäli opetusryhmien tarkoituksenmukaisen muodostamisen näkökulmasta on mahdollista, nuoremmalle samassa osoitteessa asuvalle sisarukselle osoitetaan sama lähikoulu, jossa vanhempi sisarus on jo oppilaana päätöksentekohetkellä ja on edelleen, kun nuorempi sisarus aloittaa koulunkäynnin (sisarusperuste). Tämä voi toteutua huoltajan pyynnöstä, mikäli vastaanottavassa koulussa on tilaa. Huoltaja toimittaa anomuksen 8.3.2024 sähköpostilla opetustoimi [at] raahe.fi.
  Sisarusperustetta ei sovelleta, jos sisarus on
  • sijoitettu ko. kouluun erikoisluokalle, erityisen tuen päätöksen,
   valintakokeen tai erityisten valintaperusteiden perusteella tai
  • saanut toissijaisen koulupaikan
 4. Mikäli tämän jälkeen yhdenvertaisessa asemassa olevia oppilaita on kaksi tai enemmän, neuvotellaan ensin näiden oppilaiden huoltajien kanssa ja mikäli heidän kanssaan ei päästä yhteisymmärrykseen, oppilaat valitaan arpomalla.

  Mikäli lähikouluksi joudutaan osoittamaan koulu, jonne on järjestettävä koulukuljetus, huomioidaan kustannukset ja muut käytännön järjestämiseen liittyvät syyt.

  Aloittavan ryhmän koko

  Ensimmäisellä luokalla aloittaessa ryhmän maksimikoko on 20 oppilasta.


  Toissijaisen koulupaikan hakeminen

  Koulupaikan osoittamisen jälkeen huoltaja voi perustellusta syystä hakea koulupaikkaa lapselleen myös muusta kuin osoitetusta koulusta. Koulupaikka voidaan myöntää toisesta koulusta, mikäli se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista huomioiden koulujen ja ryhmien opetuksen järjestämisen olosuhteet (kts.yllä).
  Mikäli toissijaisia hakemuksia on useita, noudatetaan samoja valintaperiaatteita kuin lähikoulua osoitettaessa.
  Mikäli oppilaalle myönnetään toissijainen koulupaikka, huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuskustannuksista.


  Muuttaminen kesken lukuvuoden

  Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa kesken lukuvuoden, hän siirtyy samalla uuden lähikoulunsa oppilaaksi. Oppilaalla on oikeus jatkaa entisessä koulussaan, mikäli huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuskustannuksista.


  Oppilaaksiotto

  Tulevaisuuslautakunta vahvistaa nämä oppilaaksioton periaatteet, joiden mukaisesti oppilaat sijoitetaan kouluihin. Lautakunta määrittelee myös koulukuljetusten periaatteet sekä koulumatkan vaarallisuuden arvioinnin periaatteet (TULA 8.5.2019 56§).

  Oppilaaksiottopäätökset tekee opetus- ja kasvatusjohtaja rehtoreiden valmistelun perusteella. Päätökseen liitetään perusopetuslain 42 §:n mukaiset muutoksenhakuohjeet.

Opetusvirasto
Rantakatu 5 D, 1. krs
92100 RAAHE
opetustoimi [at] raahe.fi (opetustoimi[at]raahe[dot]fi)
Hallintosihteeri
Vuokko Pieniniemi
Puh. 040 135 6939
vuokko.pieniniemi [at] raahe.fi (vuokko[dot]pieniniemi[at]raahe[dot]fi)