Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteet ovat oppilaan hyvän osaamisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kouluilla toteutetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa koulun koko henkilökunnan toimesta sekä yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä yksilökohtaista oppilashuoltoa ja oppilashuollon palveluita.

Oppilashuollon palveluita ovat koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto.

Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti ilman huoltajan suostumusta. Myös huoltajat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Yhteydenotosta tiedotetaan huoltajaa.

Oppilashuolto on lakisääteistä toimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) ja oppilaille maksutonta.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

Jokaisella koululla toimii oppilashuoltoryhmä, joka vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttaa koulun koko henkilökunta.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Koulupsykologeille, koulukuraattoreille ja terveydenhoitajille on jaettu vastuukoulut, joiden oppilashuollon palveluista he huolehtivat. Yksittäisen oppilaan oppilashuollollisia asioita käsitellään yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä. Asian käsittelylle ja ryhmän kokoonpanolle pyydetään aina huoltajan ja oppilaan suostumus. Oppilashuoltotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan omat toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti.

Muualla verkossa

Oppilas ja opiskeluhuoltolaki

Pedagogisen tuen koordinaattori
Anita Paani
Puh. 040 839 9002
anita.paani [at] raahe.fi

Oppilashuollon instagram