Opetuksen kehittäminen

Hyvinvointiarki -hanke

Raahen alueella lisätään ennaltaehkäisevää, lapsia, nuoria ja perheitä koskevaa, tukea. Koulujen työyhteisöissä vallitsee myönteinen asennoituminen ja korkea motivaatio hyvinvointiarkea koskevia kehittämistoimia kohtaan. Se on ollut hyvä lähtökohta Hyvinvointiarki -hanketyöhön. Tavoitteena on, että Hyvinvointiarki -hankkeen kautta sekä oppilaiden että kouluyhteisöjen hyvinvointi lisääntyisi. Hyvinvointiarki – hanketta toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa ajalla 1.8.2018 – 31.1.2.2019. Hyvinvointikoordinaattori työskentelee hankkeessa 1.1.-31.12.2019.

Lapsen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi on perusedellytys hänen voimavaroilleen omaksua ja oppia uutta koulussa. Raahen kouluissa jo toimineiden hyvinvointiohjaajien työn keskeisenä tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria sekä huolehtia heidän hyvinvoinnistaan kouluarjessa. Hyvinvointiohjaajat ovat kiireettömiä aikuisia kouluilla, joiden tehtävänä ei ole auttaa lasta oppimaan, vaan voimaan paremmin, jotta lapsi voisi oppia. Hyvinvointiohjaajien työnkuvaa kehitetään Hyvinvointiarki – hankkeessa.

LAPE-hankkeessa (v. 2017 – v. 2018) ideoitua perhekeskusmallia on Raahessa ideoitu paikallisiin toimintaympäristöihin soveltuvaksi malliksi, jota kutsutaan paikallisesti PerhePookiksi. Tarkoituksena on vahvistaa ennaltaehkäisevää työotetta, koota lasten ja perheiden toimivaa arkea tukevia ja hyvinvointia edistäviä toimintoja ja toimijoita yhteen uuden, Antinkankaan koulun tiloihin. PerhePooki - toiminnan myötä halutaan varmistaa varhainen tuki perheille ja tehdä kouluista luontaisia toimintaympäristöjä jo varhaislapsuudesta lähtien. PerhePooki – toimintaa kehitetään osana Hyvinvointiarki – hanketta.

Hyvinvointiarjen keskeinen viitekehys on positiivinen pedagogiikka. Positiiviseen toimintaan ja käyttäytymiseen keskittyminen sekä vahvuuksien huomioiminen ja hyödyntäminen edistävät hyvinvointiamme. Vahvuusperustaisuudesta hyvänä esimerkkinä on Lapset puheeksi – toimintamalli, joka on käytössä Raahen peruskouluissa ja jota juurrutetaan osana hanketta. Positiivista pedagogiikka tuodaan koulujen arkeen Hyvinvointiarki – hankkeessa. Kouluhyvinvointia ja työhyvinvointia kehitetään kouluilla yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Saamme paikallisia tarpeita vastaavaa lisäkoulutusta kouluille Turun yliopiston asiantuntijoiden tuottamina vuonna 2019.

Lasten osallisuuden kehittäminen on tärkeä näkökulma myös lapsiystävällisen kunnan rakentamistyössä, erityisesti lapsivaikutusten arviointia koskevissa asioissa. Hyvinvointikoordinaattorin ja hyvinvointiohjaajien työtä on tarkoitus suunnata niin, että lasten mahdollisuudet vaikuttamiseen lisääntyvät.

Hyvinvointiarki – hanke pääsi mukaan Kokeilukeskuksen ja Demos Helsingin kokeiluohjelmaan, jossa pyritään löytämään uusia tapoja kehittää ja edistää arjen hyvinvointia. Kokeiluohjelman myötä on päästy tarkastelemaan kouluarkea ja pyritään löytämään tekijöitä, joiden avulla kouluihin saataisiin kiireettömyyttä sekä aikaa kohtaamisille ja vuorovaikutukseen. Arjen tarkastelu on edennyt opetussuunnitelman, arvioinnin ja opetuksen keskeisten tavoitteiden tarkasteluun. Kokeiluohjelman etenemisestä raportoidaan Hyvinvointiarki – hankkeen kotisivuilla.

Hyvinvointiarki – hankkeet keskeiset teemat ovat kootusti:

  • Kiireetön aikuinen koulun arjessa – hyvinvointiohjaajien työn kehittäminen
  • Vahvuusperustaisuus lapsen kasvun ja kehityksen tukena
  • Moniammatillinen tuki kasvu – ja kehitysympäristöihin
  • Kouluhyvinvoinnin edistäminen
  • Osallisuuden edistäminen
  • Arvioinnin ja opetusmenetelmien kehittäminen

Tervetuloa seuraamaan Hyvinvointiarki – hankkeen etenemistä kotisivuille, jonka osoite löytyy sivun alareunasta!

Tutor tueksi tunnille -hanke

Hankkeen tavoitteena on laajentaa sekä vahvistaa jo aloitettua tutortoimintaa ja hyväksi havaittuja käytänteitä, antaa tukea teknologiaosaamiselle. Tarkoitus on tutortoiminnan myötä kehittää uusia toimintamalleja sekä edelleen toimintakulttuuria ja arviointia, uusilla työkaluilla. Toiminnalla halutaan edistää uuden opetussuunnitelman toteutumista kouluissa ja uuden pedagogiikan käyttöönottoa.

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hanke

Esi- ja perusopetuksessa kannetaan huolta lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Yhtenä keskeisenä hyvinvoinnin tekijänä pidetään oppilaan mahdollisuutta opiskeluun lähikoulussa. Tavoitteen toteutumiseksi perusopetukseen on palkattu resurssiopettajia ja lisätty jakotunteja. Koulunkäynninohjaajan työn avulla edistetään monen oppilaan mahdollisuuksia opiskella lähikoulussa. Erityisesti tuesta hyötyvät maahanmuuttajataustaiset oppilaat, sekä ne oppilaat, joilla on haasteita toiminnanohjauksen tai käyttäytymisen suhteen.

Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin 

"Millaista uutta osaamista, tekemistä ja kokeiluja tarvitaan, jotta koulu tarjoaisi paremmat mahdollisuudet kaikille oppilaille kasvaa potentiaaliinsa? (OPH-2172-2018)"

Koulupoissaolot ja kouluakäymättömyys ovat lisääntyneet huolestuttavasti koko Suomessa. Tämä on alkanut näkyä myös Raahen kouluilla. Raahen opetustoimeen perustettiin hankerahoituksella Liikkuvan tuen tiimi. Tiimin toiminnan tavoitteena on vähentää koulupoissaoloja selvittämällä niiden syitä varhaisessa vaiheessa ja järjestämällä tukitoimia.
Tiimiin on palkattu osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja osa-aikainen erityisopettaja. Tiimi toimii yhteistyössä koulujen, perheiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Muualla verkossa