Raahen vesien säännöstely

Raahen alueen mittavat vesistöjärjestelyt toteutettiin rakentamalla Haapajärven tekojärvi sekä patoamalla merestä Siniluodonlahti ja Kuljunlahti makeavesialtaiksi. Säännösteltyjen vesistöjen kokonaisuuteen sisältyivät myös Pattijoki, Haapajoki ja Piehinginjoki sekä niiden valuma-alueet.

Raahen kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja SSAB Europe Oy ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Raahen alueen vesien säännöstelyä. 

Haapajärven tekojärven kivikkoinen ranta
Tekoallas Saloisissa. Kuva: Tanja Marjala.

Mittavien vesistöjärjestelyjen tarkoituksena oli varmistaa terästeollisuudelle riittävä makean veden saanti. Terästehtaan vedentarve jatkuu edelleen. SSAB Europe Oy:llä on lupa vedenottoon ja se osallistuu säännöstelyrakenteiden kunnossapitoon sekä hoitaa käytännön säännöstelytyön. Valtio ja Raahen kaupunki toimivat vesistöhankkeiden ja säännöstelyn luvanhaltijoina.

Sopimus säännösteltyjen vesien tilan parantamiseksi

Vuosille 2016-2021 laaditun vesienhoitosuunnitelman mukaisena toimenpiteenä käynnistettiin hanke, jonka tarkoituksena on kehittää Raahen vesistöihin noin 50 vuotta sitten tehtyä säännöstelyjärjestelmää. Kehittämiskohteisiin sisältyvät muun muassa Haapajärven tekojärven ja Siniluodonlahden vedenkorkeus sekä Pattijoen ja Haapajoen kuivuus ja tulvat.

Säännösteltyjen vesistöjen tilan parantamisesta on laadittu Raahen kaupungin, SSAB Europe Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen keskinäinen sopimus. Toimien tarkoituksena on vähentää säännöstelystä ja vedenotosta aiheutuneita haittoja ja parantaa kyseisten vesistöjen ekologista tilaa, tulvasuojelua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia samalla turvaten terästehtaan vedenhankinnan tarpeet. Säännöstelyyn on tarkoitus löytää uudet käytännöt, jotka ottavat huomioon muuttuvat ilmasto-olosuhteet, vesienhoidon tavoitteet ja kaikki vesien käyttömuodot sekä kohtelee mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia jokia ja järviä.

Vesistöalueiden säännöstelyn kehittämisselvityksessä on nostettu esille muun muassa väliaikaisen säännöstelyohjeen laatiminen, Pattijoen pumppaamon toiminnan kehittäminen, osapuolten välisten sopimusten täsmentäminen sekä Haapajoen ja Pattijoen uomien vetokyvyn ja tulvarajojen selvittäminen.

Vuoden 2022 toimenpideohjelma

Vesistöjen tilaa parantavista toimenpiteistä on laadittu ensimmäinen toimenpideohjelma vuodelle 2022. Vuoden 2022 toimenpiteitä ovat:

  • Säännöstelyohjeen uudistaminen
  • Säännöstelylupien ja sopimusten uusiminen 
  • Pattijoen ja Haapajoen uomien vetokyvyn selvitys
  • Pattijoen pumppaamon käytön kehittäminen