Raahen Saaristo

Raahen kaupungin edustan merialueella sijaitseva saaristo on Pohjanlahdella ainoa merkittävä saaristo Rahjan ja Oulunsalon välisellä alueella. Saaristoon kuuluu sekä rannikon läheisiä metsäisempiä sisäsaaria että kauempana avomerellä sijaitsevia pieniä avoimia luotoja.

Raahen saariston Natura 2000 -alue on pinta-alaltaan 2 240 hehtaaria, josta maa-alueita ja matalikoita on noin 358,5 hehtaaria ja vesialueita noin 1 881,5 hehtaaria. Saaristo on maankohoamisen ja varhaisten elinkeinojen kuten laidunnuksen, kalastuksen ja merenkulun muovaama maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Perämeri, jossa Raahen saaristo sijaitsee, on omaleimainen merialue, joka muistuttaa monilta osin järveä. Alhainen suolapitoisuus, mataluus ja pitkä jääpeitteinen kausi vaikuttavat suuresti alueen eliöyhteisöjen rakenteeseen ja koostumukseen. Useat Perämerellä esiintyvistä eliöistä elävät suolapitoisuuden ja lämpötilan suhteen sietokykynsä äärirajoilla.

Alueella on runsaasti virkistyskäyttöä ja merkittäviä luontoarvoja. Saariston linnuston suojeluarvo perustuu ensisijaisesti luotojen ja saarien erityisen runsaaseen pesivään vesi- ja rantalinnustoon.

Raahen saaristolla on huomattavaa arvoa myös lintujen lepäily- ja ruokailualueena. Alueen merkitystä linnustolle korostaa saariston vähyys Perämeren keskiosilla. Myös kasvillisuudeltaan Raahen saariston saaret ja luodot ovat arvokkaita. Raahen saaristossa esiintyy useita harvinaisia ja uhanalaisia kasvilajeja. Valtaosa alueen maa-alasta kuuluu tärkeisiin Natura 2000 -luontotyyppeihin, mikä osaltaan puhuu alueen merkittävyydestä.

Euroopan unionin EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeksuksen ja Raahen kaupungin rahoittamassa Raahen saariston Natura 2000 hankkeessa laadittiin alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma ja toteutettiin siinä esille nousseita kunnostuskohteita. Alueella kunnostettiin alueen ainutlaatuisen kasviston kasvupaikkoja ja linnuston pesimä- ja muuttoalueita. Lisäksi parannettiin ja ohjattiin alueen kasvavaa virkistyskäyttöä.

Alueelle tehtiin polkuverkostoja, pystytettiin opastauluja, ja rakennettiin nuotiopaikkoja ja levähdyspaikkoja. Projektissa luotiin Raahen kaupungin rantaan ja Natura 2000 -alueen saaristoon ne tekniset palvelurakenteet, joiden avulla Raahen asukkaat, matkailuyrittäjät ja matkailijat voivat käyttää saaristoa virkistäytymiseen ilman, että alueen luonnonarvot tuhoutuvat.

Retkeilypaikat

Retkeilypaikkojen sijainteja kartalla

Eri saarissa on seuraavanlaisia retkeilypaikkoja:

  • Iso-Kraaseli (Luontopolku, nuotiopaikka, grillikatos)
  • Kalla (Nuotiopaikka/laavu, taukotupa)
  • Konikari (Nuotiopaikka / laavu)
  • Smitti (Nuotiopaikka / laavu)
  • Tasku (Nuotiopaikka, taukotupa)
  • Ulkopauha (Nuotiopaikka, taukotupa)
  • Ämmä-Äijä (Nuotiopaikka / laavu)

Käytä ainoastaan saareen tuotuja puita, koska kuolleet puut ovat tärkeitä elinympäristöjä useille uhanalaisille pieneliöille ja sienilajeille. Myös jokamiehen oikeudet kieltävät vahingoittamasta tai kaatamasta kasvavia puita ja ottamasta kuivunutta ja kaatunutta puuta toisen maalta. Saaristossa on rakennettuja laavuja. Kesäisin saaristoon järjestetään risteilyjä, joista osa pysähtyy Ison-Kraaselin saaressa.

Moottorikelkkailu

Natura-alueen saarissa ei tule ajaa moottorikelkalla eikä mönkijällä tai muillakaan moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla. Moottorikelkkareitit

Koirien ulkoiluttaminen

Koirat on pidettävä kiinni luonnonsuojelualueella. Koiria ei saa ulkoiluttaa Rääpäkän saarella eikä lintujen pesimäaikaan maihinnousukieltoon kuuluvilla saarilla.

Pidetään saaristo siistinä eikä vahingoiteta sitä.

Tervetuloa tutustumaan Raahen saariston Natura 2000 hankkeessa kunnostettuihin luontokohteisiin.

Saariston retkikohteet

Lisätietoja:

Raahen saariston hoito- ja käyttösuunnitelmapdf, 4920 kb

Raahen saaristo -esitepdf, 4240 kb