Maisematyölupa ja puiden kaato

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisemaa muuttavaan toimintaan asemakaava-alueilla ja oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa erikseen mainituilla alueilla on oltava maisematyölupa. Maisemaa muuttavalla toiminnolla tarkoitetaan mm. puiden kaatoa ja maisemaa muuttavaa maa-ainesten käsittelyä silloin, kun nämä eivät liity rakennuslupaan tai vastaavaan.

Puiden kaatamiseen asemakaava-alueilla tarvitaan lupa aina kun tontilta kaadetaan puita maisemaa muuttaen. Raahen seudun kuntien rakennusjärjestyksissä on katsottu, että mikäli tontille jää enemmän kuin puolet puista maisematyölupaa ei yleensä tarvita. Maisematöitä suunniteltaessa tulee olla yhteydessä ympäristösihteeriin. Maisematyölupaa haettaessa tulee naapureille varata tilaisuus tulla kuulluksi. Naapurit on syytä kuulla myös niissä tapauksissa, kun maisematyöluvan kynnys ei ylity.

Maisematyöluvat haetaan lupapisteen kautta. Naapureiden kuuleminen voidaan tehdä sähköisesti lupapisteessä, tai vaihtoehtoisesti rakennusvalvonnan lomakkeen avulla.