Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Ympäristönsuojelulaki edellyttää tehtäväksi erilaisia ilmoituksia ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi louhinnasta ja kivenmurskauksesta. Tilapäisiä tapahtumia, joista on tehtävä ilmoitus, ovat ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja.

Meluilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa.

Meluilmoitus jätetään lupapisteen kautta.

Koeluonteinen toiminta

Ympäristönsuojelulain 31 § mukaan koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta, ei tarvita ympäristölupaa. Koeluonteista toimintaa voi olla myös jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai näihin rinnastettava seikan selvittämiseksi.

Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 § mukainen ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista.

Koetoiminnasta tehdään päätös. Lupaviranomaisena toimii se viranomainen, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan. Ennen koetoimintailmoituksen tekemistä, ota yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen sen selvittämiseksi, täyttääkö suunniteltu toiminta koetoiminnalle asetetut vaatimukset.

Poikkeuksellinen tilanne

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että aiheutuu

  • tilanne, jonka vuoksi ympäristölupaa tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida noudattaa tai
  • tilanne, jossa voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai
  • tilanne, jossa jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa 

on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. Ilmoitukselle ei ole valmista lomaketta, joten se tehdään vapaamuotoisesti. Ilmoitus tehdään valtion valvontaviranomaiselle, jos valtion ympäristölupaviranomainen myöntää toimintaan ympäristöluvan ja muuten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on viipymättä ilmoituksen jälkeen toimitettava valvontaviranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana (YSL 123 §).

Jos muussa kuin luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa aiheutuu poikkeuksellinen tilanne, siitä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 120 §).

Ympäristöön kohdistuvista vahingoista ja onnettomuuksista, kuten öljyvahingoista, on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.