Vesilain mukaiset luvat

Vesilain (587/2011) mukaiset lupa-asiat käsittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Alle 500 m3 ruoppauksista ja niittämisestä vesialueella on tehtävä ilmoitus vähintään 30 päivää etukäteen Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Vähäisistäkään ojituksista ei saa aiheutua naapurille vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Kaikista muista, kuin vähäisistä ojituksista on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuskelle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä.