Ympäristölupa ja rekisteröinnit

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvanvaraiset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojeluasetus määrittelee käsitteleekö luvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vai aluehallintovirasto. Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, asian käsittelee ja päätöksen tekee aluehallintovirasto.

Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lainvoimaisen päätöksen saaminen voi kestää kauankin. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Samoin kuulutetaan tehdystä päätöksestä. Kuulutusten tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja hakea muutosta ympäristölupahakemuksista ja -päätöksistä. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus.

Ympäristölupa on maksullinen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu Raahen kaupungin hyväksytyn ympäristötoimen lupa- ja valvontamaksutaksan mukaisesti.

Ympäristöhallinnon yhteisestä ympäristö.fi -palvelusta saa hyvän kokonaiskuvan ympäristöluvista ja luvan hakemisesta. Sivustolla on myös hakuun tarvittavat lomakkeet.

Ympäristölupahakemus jätetään lupapisteen kautta.

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköitä, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia ja asfalttiasemia koskevissa valtioneuvoston asetuksissa on säädetty rekisteröinti-ilmoituksen pakollisista sisällöllisistä vaatimuksista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta. Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnalla, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia. Asian nopeaa käsittelyä edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen rekisteröinti-ilmoitus.

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus Raahen ympäristönsuojeluviranomaiselle. Rekisteröinnistä lähetetään tieto toiminnanharjoittajalle ja siitä peritään taksan mukainen maksu.